SKL Rapport 2012:01 Sakkunnigutlåtande till polis, åklagare och domstol beträffande brand- och rökspridning (reviderad version av SKL Rapport 2004:01)

Brottsutredningar i samband med bränder är resurskrävande och tidsödande. Det krävs expertis för att kunna fastställa brandorsaker och bedöma risker för ytterligare skador. Rapporten ger riktlinjer för hur sakkunnigutlåtanden kan och bör utformas.

Författare: Conny Ohlsson, Anders Lundberg, Max Ekberg, Fredric Jonson och Pernilla Åström
Utgivningsdatum: 2012-02-01
ISBN: 91-89110-24-2
Pris: 50 kr