Frågor och svar om dna

 

Vad är dna?

Dna är förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid (sv. deoxiribonukleinsyra). Dna är uppbyggt av två långa kedjor av nukleotider. En nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos, en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Allt dna hos en individ utgör dess arvsmassa.

Vad betyder STR och vad används de till inom den forensiska vetenskapen?

STR är engelsk förkortning för Short Tandem Repeat. En STR-markör är ett område innehållande icke kodande repetitivt dna, där antalet repetitioner varierar mellan individer. Detta gör dessa områden särskilt lämpade för forensiska undersökningar.  

Vad är PCR?

PCR är engelsk förkortning för Polymerase Chain Reaction. Detta är en molekylärbiologisk metod som med hög specificitet kopierar ett utvalt dna-område. Detta innebär att mycket små mängder dna räcker för att utföra en STR-analys.

Vilka spår kan användas i en forensisk dna-analys?

Några av de vanligaste spåren som undersöks är blod, sekret och sperma. Dessa kan säkras på en mängd olika material och föremål t.ex. kläder och verktyg.

Hur går en forensisk dna-analys till?

Först säkras de material och spår som anträffas antingen direkt på brottsplatsen eller efter ankomst till NFC. Efter genomförd spårsäkring så påbörjas en dna-extraktion. I detta steg ingår även att mäta hur mycket dna som finns i provet. Nästa steg är då provet kopieras med hjälp av PCR-teknik i femton olika områden av arvsmassan och kön. De områden som undersöks är STR-markörer samt en markör som visar om det är en man eller kvinna som avsatt dna:t. I de sista analysstegen tas dna-profilen fram genom att separera de olika STR-markörerna, vilket görs med avseende på storlek. Storleksinformationen tolkas sedan digitalt och översätts till en siffersträng. Ur siffersträngen går det läsa ut det antal repetitioner som är aktuell för en specifik STR-markör. En säkrad dna-profil från en brottsplats utgör alltid ett spår i ett specifikt ärende och resultatet jämförs mot dna-profiler från personer som provtagits i det ärendet. Dna-profiler från brottsplatser som inte stämmer mot en målsägare eller misstänkt i ärendet kan registreras i dna-registren. Då söks den mot alla dna-profiler från misstänkta och dömda personer som finns registrerade. Den söks även mot andra dna-spår från brottsplatser som finns i dna-registret.  

Vilka slutsatser använder sig NFC av i sakkunnigutlåtanden gällande dna-resultat?

Våra värderingar av erhållna resultat bygger på statistiska metoder. I tabellen nedan presenteras extremerna i utlåtandeskalan. Hela utlåtandeskalan omfattar nio skalsteg:

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att …

Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att …

Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2 Resultaten talar för att …

Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att …

Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

 

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad –1 Resultaten talar i någon mån för att … inte …

Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad –2 Resultaten talar för att … inte …

Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad –3 Resultaten talar starkt för att … inte …

Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad –4 Resultaten talar extremt starkt för att … inte …

Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

 

 

Finns det några kända brott som har lösts med hjälp av dna-analys?

De allra flesta brott vi jobbar med på NFC är inte medialt bevakade. Till några av de medialt mest omtalade brotten genom åren där DNA haft en avgörande betydelse hör t.ex. "helikopterrånet" i Stockholm, "Hagamannen" i Umeå, och mordet på utrikesminister Anna Lind.

Hur snabbt kan polisen få svar på brådskande spår?

För vissa undersökningar finns möjlighet att kunna få ett besked inom ett dygn. Dock innebär det att NFC fokuserar på det aktuella provet medan övriga ställs på kö, vilket är anledningen till att det enbart är i mycket speciella fall detta kan göras.

Personärenden

Vad händer om en persons brottsmisstanke faller innan salivprovet är färdiganalyserat och sökt mot registren?

Alla dna-profiler från provtagna skäligen misstänkta gärningsmän kommer att sökas åtminstone en gång mot registren. Detta sker när analysen av provet är klar, vanligtvis 3-4 dagar efter att materialet inkommit till NFC. Finns ytterligare brottsmisstankar eller belastningar ligger dna-profilen kvar i registret tills alla brottsmisstankar och belastningar är borta

.

Vad innehåller en provtagningssats för salivprov (dna)?

Ett rosafärgat FTA-kort där salivprovet applicerat och som sitter fästat på en blankett för personuppgifter, en provtagningspinne, ett par engångshandskar, en plastpåse som kan användas som underlag vid topsningen och sedan stoppa skräpet i, ett informationsblad till provgivaren samt ett till NFC föradresserat portofritt returemballage med torkpåse. Alla delar är förpackade i en påse med provtagningsinstruktion på utsidan.

Vad är ett FTA-kort?
Det är ett specialpapper som innehåller kemikalier och som själva dna-provet avsätts på. När provet har avsatts spricker cellerna i provet upp, dna:t frigörs och binds till papperet. Samtidigt inaktiveras virus, bakterier, svampar och diverse enzymer som annars skulle kunna påverka provet.

Vad betyder FTA?

Ursprungligen betydde FTA "Flinders Tech Associates" efter det australiensiska universitet där FTA-pappret utvecklades. När tillverkningen togs över av företaget Whatman försvann den betydelsen. Nu är det endast ett namn på en typ av provtagningspapper.

Varför ändrar FTA-kortet färg från rosa till vitt när salivprovet avsätts?

I kortet finns en pH-indikator som reagerar på salivens pH och därigenom ändrar färg. Färgomslaget behövs för att NFC ska se vart på pappret provet är avsatt.

Hur lång hållbarhetstid har dna som avsatts på ett FTA-kort?

Enligt tillverkaren av FTA-kortet (GE Healthcare Whatman) är dna hållbart i över 10 år efter att det har avsatts på FTA-kortet om det förvaras i rumstemperatur. På NFC kastas dock proven kort tid efter att dna-profilen tagits fram.

Vad händer om det kommer för mycket saliv på FTA-kortet?
Pappret blir blött och böjer sig. Så länge det även kommit med celler från munslemhinnan kommer det att finnas tillräckligt mycket prov för att analysen ska fungera.

Gör det något om det kommer blod på FTA-pappret?
Nej.

Vilken är handläggningstiden för salivprov på NFC?
Cirka tre-fyra dagar efter det att salivprovet inkommit till NFC (för 80 % av proverna). För att salivprovet även ska bli sökt i våra dna-register krävs ytterligare en dag. En eventuell träffrapport redovisas normalt sett omgående elektroniskt till berörda polisregioner.

Hur länge finns provet kvar?
Proverna slängs en månad efter att analysen är klar. Ett salivprov får enligt gällande lagstiftning sparas i maximalt sex månader. Spårprov från brottsplats kan sparas betydligt längre. Det normala för våra dna-extrakt från spår är att de sparas 30 år och som längst i 70 år. De som sparas i 70 år är kopplade till brott utan preskriptionstid, exempelvis mord.

Hur stor del av FTA-kortet används vid dna-analysen?
NFC analyserar alltid dubbelprover av dessa och därför stansas två cirkelformade bitar ut som har en diameter på 1,2 mm.

Varför ska polisen använda provtagningssatsen för salivprov (dna), fungerar det inte med vanliga tops?
NFC har automatiserat hela analysförfarandet vad gäller jämförelseprover och den processen fungerar inte med vanliga bomullstops. FTA-korten är en förutsättning för att vi ska kunna ta hand om alla jämförelseprover på ett snabbt och effektivt sätt.

Är provtagningssatsen utformad på bästa sätt för att minska felhantering och kontamination när all person- och brottsinformation ska skrivas ned på samma papper som sitter på FTA-kortet och denna information inte alltid kommer att finnas vid provtagningen?
Av kvalitetsskäl är FTA-kortet vidhäftat den blankett där all nödvändig information om den provtagne personen, ärendet och hanteringen ska anges. NFC vill inte ha olika separata blanketter som ska hanteras. Om skyddsfliken på FTA-kortet hålls stängd så att det rosa FTA-pappret inte kan vidröras då informationen fylls i är riskerna för kontamination mycket små.

Kan FTA-kort användas till spår från brottsplats?
Nej! Ett spår som mot förmodan skulle säkras på ett FTA-kort riskerar att gå förlorat då FTA-kortet bygger på att ett stort överskott av celler/dna tillförs, vilket ofta inte är möjligt med brottsplatsspår.

Övriga frågor

Finns det något personalregister med NFC-personal poliser och andra för att undvika registrering av fel personers dna-profiler?
Ja, Polismyndigheten har en lagreglerad så kallad elimineringsdatabas med berörd personal för att kunna upptäcka kontaminationer av spår och prover. NFC förvaltar elimineringsdatabasen.