Vapenundersökningar

Vid NFC görs undersökningar av alla typer av skjutvapen, kulor och patronhylsor.

Vapen 

Vapenundersökningar

Genom provskjutning undersöks om ett vapen fungerar och om det reproducerar samma spår på hylsor och kulor som har avlossats efter varandra. Analysen svarar även på hur spårstrukturen på kulor och patronhylsor ser ut. När en hylsa, alternativt en kula, matchas till en annan studeras den i jämförelsemikroskop där spårstrukturen jämförs.

NFC gör också, på uppdrag av i första hand rättsväsendet, funktionskontroller av vapen för att undersöka om det krävs tillståndsplikt för vapnet eller inte. I vissa fall används NFC:s sakkunskap i tillståndsärenden när polisen ska besluta om licens för ett skjutvapen. 

Se filmen: Så går en vapenundersökning till

Databaser

I ett nationellt register, FAP 446-1 (Föreskrifter och Anvisningar för Polisväsendet) sparas uppgifter om kulor och patronhylsor som är bevismaterial från ouppklarade brott. Därigenom kan skjutningar som har utförts med samma vapen länkas till varandra. Bilder på en kula och en patronhylsa från varje provskjutet vapen sparas i en databas  ”IBIS” - en nationell databas.   

Rekonstruktioner

Ibland gör NFC, tillsammans med andra parter inom Polismyndigheten, rekonstruktioner och inmätningar vid en skottplats för att avgöra i vilken vinkel ett skott har avlossats. Skjutavståndsundersökningar görs för att avgöra hur långt ifrån ett objekt ett vapen har avfyrats. 

Vapendestruktion

NFC destruerar mellan 20 000 och 30 000 vapen varje år. Det handlar huvudsakligen om vapen som privatpersoner har lämnat in till polisen, men även andra typer av vapen som till exempel har beslagtagits.

NFC analyserar kemiska spår från tändsatspartiklar, explosivämnen och tårgas.