Om NFC

NFC ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet.

NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping samt vid tre regionala laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö:

  • Informationsteknik
  • Biologi
  • Droganalys
  • Kemi och teknik
  • NFC Väst
  • NFC Syd
  • NFC Stockholm

Forensisk verksamhet
NFC:s huvuduppgift är att ha ansvar för en sammanhållen, enhetlig, kvalitetssäkrad forensisk process och som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. De fl esta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol. Forskning, utveckling, information, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår i NFC:s verksamhet. Utöver det hanterar vi undersökningar för enskilda uppdragsgivare och fungerar som expertstöd.

Välrenommerat expertorgan
Vårt svenska kriminaltekniska arbete har ett gott internationellt rykte inom European Network of Forencic Science Institutes (ENFSI). Framförallt tack vare våra välutbildade medarbetare som har kompetens att göra kvalificerade bedömningar och värderingar där analysresultaten sätts in i rättsliga sammanhang med hjälp av vår avancerade analys och undersökningsutrustning.

Våra forensiker är specialister inom sina respektive områden. De fl esta har minst en akademisk grundutbildning vilken kompletterats med omfattande internutbildningar. Genom kompetenssäkring säkerställer vi att medarbetare på olika nivåer har rätt kompetens och behörighet för sina olika arbetsuppgifter.

De flesta av NFC:s undersökningar är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och enligt ISO/IEC 17020 för brandundersökningar.

Nyckelord inom den kriminaltekniska verksamheten är, precis som tidigare, trovärdighet och opartiskhet. En betydande skillnad efter omorganisationen är att NFC är huvudansvarig för all forensisk verksamhet inom Polisen. Det innebär en större möjlighet att nå målsättningen att skapa enade arbetssätt i hela verksamheten, från brottsplats till domstol. Som ett led i detta arbete införs samma krav på kvalitet- och kompetenssäkring för samtliga forensiska undersökningar för att ge medborgarna samma service oavsett var man befi nner sig.

Ett första delmålvar att ackreditera fingeravtrycksverksamheten
under 2015. Inom en period om fem till sex år ska samtliga frekvent använda undersökningsmetoder vara ackrediterade.