Resultatvärdering ger rättssäkra resultat

Den 31 mars 2016 sändes ett avsnitt av Brottplats Sverige i TV4 där Nationellt forensiskt centrums opartiskhet och vetenskapliga resultatvärderingssystem ifrågasattes. NFC vill därför klargöra hur vår resultatvärdering fungerar samt vårt uppdrag.

I programmet gavs inget tillfälle för företrädare för vare sig Polismyndigheten/NFC, Åklagarmyndigheten eller Domstolsverket att uttala sig.

NFC:s  roll

Nationellt forensiskt centrum (NFC)  är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med ett ansvar för hela den forensiska processen inom polisen. Enligt polislagen (2 b §) ska det inom Polismyndigheten finnas en avdelning som har ett nationellt ansvar för myndighetens forensiska verksamhet, som utför undersökningar och bedriver forskning inom det forensiska området (lag 2014:588). Vår uppgift är att verka som ett opartiskt expertorgan till stöd för rättsväsendet, i enlighet med vad som sägs i förarbetet till Polismyndighetens instruktion [fotnot 1,2] 

Ackreditering borgar för rättssäkerhet

Ett rättssäkert arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet. NFC är ett ackrediterat laboratorium, vilket bland annat innebär att kompetensprövning görs enligt internationella standarder. I en ackrediterad verksamhet krävs styrning och kvalitet i hantering av alla moment och processer. Detta säkerställer lika och rätt hantering och undersökning oavsett vem eller vid vilken tidpunkt en undersökning genomförs.

I inslaget i Brottplats Sverige menade man att vi skulle ha kringgått vår ackreditering. Det är inte korrekt. I ärendet som inslaget handlar om ingick bilder på handflator och avtryck från handflator, förutom flertalet andra bilder relevanta för ärendet. Ärendet har handlagts i enhetlighet med rutinerna för jämförelse av objekt och personer i bilder. 
Resultatvärderingen utfördes av forensiker som arbetar med analys av bildmaterial i nära samverkan med forensisker som arbetar med finger- och handavtryck. Den värderingen är en del i den sammanvägda bedömningen som gjorts av ett stort antal iakttagelser. Att göra samvärderingar är en viktig del i den resultatvärderingsmodell som tillämpas vid NFC.

Grundlösa anklagelser

Kortfattat vill vi klargöra att de anklagelser som riktades mot NFC, där vi framställdes som partiska och godtyckliga, helt saknar grund. Hade vi fått en inbjudan om att bemöta detta i teve hade vi gärna deltagit. NFC har därför bjudit in Brottsplats Sverige på studiebesök, för att ge möjlighet för dem att lära sig mer om våra metoder och den vetenskap som ligger till grund. Den som är intresserad av att veta mer om resultatvärdering och sannolikheter kan läsa mer i nedanstående länk.

Läs mer om resultatvärdering och sannolikheter här

För mer information, kontakta: Susanne Karlsson, kommunikatör NFC, tel. 010-562 80 19, susanne-b.karlsson@polisen.se.

--------------------------------------------------------

[1] En sammanhållen svensk polis, SOU 2012:13 [2] Förordning med instruktion för Polismyndigheten, SFS 2014:1102