Statistik

Varje år görs ett stort antal undersökningar på Nationellt forensiskt centrum, NFC. Här kan du ta del av statistik gällande antal ärenden, undersökningstyper och NFC:s bemanning.

Majoriteten av alla undersökningar är beställda från andra delar av Polismyndigheten eller övriga rättsväsendet som åklagare eller domstolar. Även Tullverket, Migrationsverket och privatpersoner beställer undersökningar från NFC.

Totalt antal polisiära ärenden per år*:

De senaste åren har antalet ärenden som inkommer till Nationellt forensiskt centrum ökat stadigt.

År 2014: 75 200
År 2015: 78 100
År 2016: 83 100
År 2017, t.o.m. 31 juli: 46 800**

*) Exklusive personärenden dna (29 000) och personärenden fingeravtryck (12 000) samt ärenden från Migrationsverket (23 000) och övriga administrativa ärenden (10 000).

**) NFC befinner sig för närvarande i en övergångsfas mellan två olika ärendehanteringssystem. Övergången innebär att en viss förändring av definitioner som i praktiken tar sig uttryck i att färre ärenden inom NFC räknas, vilket påverkar statistiken och inte gör den jämförbar mellan år 2017 och åren dessförinnan.
Exempel: Ett ärende som analyseras på flera driftställen (till exempel i Malmö och Linköping) redovisas från och med 2017 enbart en gång. Tidigare år har samma ärende redovisats två gånger i statistiken över antalet inkomna ärenden, det vill säga en gång för respektive driftställe.

Antal anställda, netto:

2015, december: 421
2016, december: 463
2017, oktober: 490

NFC:s laboratorier

Huvudlaboratorium
Antal anställda: 365 (2016)
Antal ärenden: 65 300, samt 29 000 dna-personprover.

NFC Väst
Antal anställda: 22
Antal ärenden: 5 400

NFC Stockholm
Antal anställda: 45
Antal ärenden: 5 400, samt 23 000 ärenden från Migrationsverket.

NFC Syd
Antal anställda: 31
Antal ärenden: 6 500

Handläggningstider

NFC:s handläggningstider påverkas av flera olika parametrar, bland annat hur komplext och omfattande ett ärende är. Hälften av alla ärenden som kommer till NFC är klara på 17 dagar eller mindre.
Läs om NFC:s handläggningstider

Alkohol och droger

Antal ärenden:
Under 2016 hanterades mer än 36 000 narkotikaärenden på NFC, vilket är en ökning med 82 procent över en tioårsperiod.

Fördelning av inkommet material: 
Cirka 50 procent av materialen som undersöks på NFC avseende narkotika innehåller cannabis och ungefär 20 procent av materialen som undersöks är olika narkotiska läkemedel.


Se fördelningen över vad som inkommer till NFC

Biologi

Under 2016 handlades nästan 16 000 ärenden med biologiska spår och närmare 30 000 personprover analyserades.

NFC ansvarar för polisens dna-register som innehåller dna-profiler från personer som är misstänkta eller dömda för ett brott. I registren finns också okända dna-profiler från brottsplatser. Registren innehåller sammanlagt cirka 200 000 dna-profiler.
Statistik från dna-registren

Informationsteknik

Vid NFC undersöks material som bär olika sorters information - såväl digital utrustning som fysiska dokument. Under 2016 gjordes nästan 2200 undersökningar. 

Kemi och teknik

Under 2016 inkom mer än 6700 ärenden inom kemi och teknik, till exempel gällande fingeravtryck, fibrer, skoavtryck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger glas och vapen.

NFC destruerar varje år mellan 20 000 och 30 000 vapen.