Utbyte mellan SKL och BKA

BKA (Bundeskriminalamt) har ca 5500 anställda och omfattar bland annat tyska polisens motsvarigheter till RKP och SÄPO men även ett kriminaltekniskt laboratorium i Wiesbaden.

Laboratoriet tillfrågades om de kunde tänka sig ett utbytte med fokus på digital restaurering under två veckors tid under hösten 2010. De tackade ja till erbjudandet med kommentaren att BKA inte hade tid att komma till SKL. Klara Eklund, ingenjör på Dokument- och informationsteknikenheten var välkommen till BKA två veckor i oktober 2010. Under veckorna diskuterades många ämnen och det blev mycket givande samtal för alla.

Utbytesgruppen gruppen KT 44 - Information Technology - Signal and Image Processing på BKA består av fem medlemmar:

  • Stefan Ott arbetar med utveckling och kvalitetsarbete. Tillförordnat chef tills ny chef utses under våren 2011.
  • Silke Schauties arbetar med ärenden, kvalitetsarbete och utveckling.
  • Jürgen Hilse arbetar med utveckling och programmering.
  • Jürg Turowski arbetar med utveckling.
  • Jürgen Funch arbetar med ärenden.

För diskussion angående ansiktsjämförelse, längdmätning och mobiltelefoner besöktes andra grupper på BKA som arbetar med dessa områden.

Vanliga typer av ärenden är bildförbättring exempelvis uppljusning och kontrastförändring, utläsning av nummerplåtar, utläsning av EXIF-data, manipulation, restaurering av CCTV, restaurering av bild och videofiler.

Kvalitet och utveckling

Stefan Ott gick igenom de dokument som de har tagit fram i sitt kvalitetsarbete och de kommer att ackrediteras för ISO 17020 för majoriteten av sina undersökningar förutom vid användning av PAT som ska ackrediteras för ISO 17025. Generellt var dokumenten generella, de gick inte in på detaljer, programvaror eller inställningar utan beskrev översiktligt. BKA har övergripande dokumentation för hur de utför ärendeverksamheten samt hur de validerat de egenutvecklade programvarorna PAT, BBV, JLab, JPEG-Puzzler.

Det generella dokumentet går enbart igenom vad för sorts undersökningar de utför. De beskriver inte steg för steg och anger inga programvaror som de använder vid undersökningar.

PAT (Police Analysis for Thumbnails and EXIF data) ska de validera enligt ISO 17025. De hade på senaste granskningen fått en kommentar om att PAT bör testas av utomstående parter. Under tiden Klara var och besökte BKA utförde hon ett validerings test av PAT där hon jämförde resultat med PAT med exif-datan i EXIFTool. Klara skrev även en rapport på resultatet av testet. Till skillnad från BKA ska SKL ackrediteras enligt ISO 17025 på samtliga gjorda undersökningar.

Under arbetet gicks det också igenom ett urval av SKL:s standardförfarande för att BKA skulle få en känsla för hur SKL lagt upp arbetet. Generellt har SKL väldigt mycket mer detaljer - steg för steg hänvisningar - inskrivna i dokumenten. SKL benämner verktyg med namn som är rekommenderade att användas för diverse undersökningar viket BKA inte nämner överhuvudtaget.

Manipulerade bilder och filmer

BKA jobbar med att ta fram ett verktyg för att ta reda på om en bild är manipulerad. I denna del diskuterades även PRNU, som SKL använder för att klassificera om en bild är tagen med en specifik kamera.

Det verktyg som BKA utvecklar, Image Statistik Tool, är ett verktyg som ska ge information om bilden är interpolerad, periodiska effekter och som söker efter effekter som inte är skapade från bilden eller kommer från komprimeringseffekter.
När ämnet bild- och videoformat kom på agendan uppstod intressanta diskussioner om diverse formatparametrar som kan användas för att lägga ihop två fragment med varandra. Det för att säkerställa att två fragment följer efter varandra i originalströmmen.

Super resolution

BKA har planer på att nästa år validera kommersiella och med hjälp av universitet och andra laboratorium, egenutvecklade super resolutionsverktyg. Det för att bilda sig en uppfattning om någon av de existerande verktygen kan användas. Användningsområden är tänkt främst för nummerplåtar på bilar, men det finns en tanke att även utvärdera om de kan appliceras på ansikten vid ansiktsjämförelse.

Elisabeth Planz berättade om hur en grupp på BKA utför ansiktsjämförelse och en annan grupp jobbar med jämförelser av objekt så som kläder, skor med mera. Ett verktyg används för att automatisk sortera ut 100 personer som ”bäst” överensstämmer med den omstridda bilden. BKA:s motsvarande daktningsdatabas består av cirka 3 miljoner ansikten. De utsorterade personerna gås sedan manuellt igenom med jämförelser liknande detaljer som i dag gör på SKL.

Längdmätning

Swen Heinermann berättade om hur längdmätning utförs på BKA. Sven är placerad i 3D-gruppen, där de använder laserskanner för undersökningar bland annat för längdmätning och för att illustrera händelseförlopp.

Till längdmätning används ett verktyg som är utvecklat av ett företag i Nederländerna. BKA åter till platsen med  3D skanner och skannar lokalen tillsammans med kontrollrutor. Skanningen av lokalen importeras i verktyget och läggs manuellt ihop med referensbilden. En 3D figur läggs in i bilden och matchas med den omstridda bilden, figuren kan ändra höjd och flyttas i sidled samt justeras om personen exempelvis lutar sig framåt.

Mobiltelefon

Gerhord Wogner berättade hur arbetar går till med att återskapa skadade mobiltelefoner, exempelvis om minneskretsen är skadad. BKA har stor kunskap att återskapa skadat minnen från mobiltelefoner. Ett intressant utbyte av kompetens och erfarenhet.

KI26 inom BKA har tagit fram en mjukvara för att dumpa minnet ur mobiltelefoner och tanken är att användarna av programvaran ska kunna utveckla varefter de kommer i kontakt med modeller eller märken som kan komma in flera gånger. Programvaran kan fås från BKA grupp KI26.

Klaras tips inför utbytet

Jag skickade ut ett e-mail till den enfsi-grupp som jag tillhör och hörde mig för om det var någon som var intresserad av ett CEPOL utbytte med inriktning på Digital Restaurering. Jag fick svar från två länder att jag var välkommen att komma och besöka dem men att de tyvärr inte hade möjlighet att åka själva. På så viss hade jag förslag på land samt på kontaktperson som CEPOL kunde kontakta för vidare info. Jag tror att det är ett bra sätt att ta kontakt med värdlandet i förväg, tror att det ökar möjligheterna till ett givande utbytte för bägge parterna.