Kvalitet och miljö

Den verksamhet som NFC bedriver har höga krav på sig, både när det gäller kvalitet och miljö.

NFC är ackrediterat av SWEDAC enligt standarderna ISO/IEC 17020 och ISO/IEC 17025. Det innebär att en tredje part har granskat att laboratoriet är kompetent att utföra de provningar och analyser som det ackrediterats för.

Samtidigt ger ackrediteringen inspiration till att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten. Att rättssäkerheten dessutom ökar i och med ökad spårbarhet är ytterligare en fördel.

NFC:s kvalitetspolicy

NFC:s verksamhet kännetecknas av

  • högt ställda krav på rättssäkerhet
  • undersökningar och stödrutiner med kvalitet som samstämmer med överenskommelse mellan NFC och uppdragsgivare
  • ständigt pågående arbete med förbättringar
  • kompetent, kvalitetsmedveten och delaktig personal
  • ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 för samtliga frekvent använda standardförfaranden och metoder samt enligt ISO/IEC 17020 för brandplatsundersökning i fält
  • deltagande och aktiv uppföljning av kvalitetstester och samlaborativa övningar

Personalen viktigast

Personalen är den viktigaste faktorn i kvalitetsarbetet. De måste ha hög kompetens och ges möjligheter till utveckling. En grundbult i detta är vårt KUB-system för medarbetarnas Kompetens, Utveckling och Behörighet.

På detta sätt kan NFC nå det som kallas för ”rätt kvalitet”, det vill säga den kvalitet som är optimal utifrån såväl vetenskapliga möjligheter/begränsningar, möjligt bevisvärde och tidsåtgång.

Samtidigt måste vi ta hänsyn till kundens förväntningar på exempelvis bemötande, kommunikation och anträffbarhet. 

Miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem syftar till tydliga roller och ansvarsuppgifter i miljöförbättringsarbetet. Miljökoordinatorn ser på ett övergripande plan till att processen analys - planering - ledning - genomförande - uppföljning - utvärdering hålls levande. På så sätt kan NFC fortsätta att utvecklas och förbättras inom miljöområdet.

Långsiktiga miljömål

Vi har satt upp långsiktiga miljömål. Medarbetarna utbildas i miljöfrågor för att öka medvetenheten om vars och ens ansvar och möjligheter. Detta gäller såväl indirekt miljöpåverkan, val av kemikalier, miljömedvetna inköp, miljömedvetna resor och transporter, minskad avfallsmängd och miljöhänsyn i lokalfrågor.