Handläggningstider

Hur lång tid tar det att få svar från NFC? Det varierar givetvis beroende hur komplext ärende det handlar om och hur många ärenden som finns i kö, men hälften av NFC:s ärenden är klara på 17 dagar eller mindre.

NFC handlägger ett stort antal ärenden varje år. Många ärenden är komplexa, vilket innebär att handläggningstiden varierar mellan olika undersökningar. Antalet ärenden som kommer in till NFC ökar hela tiden, därför har verksamheten vuxit de två senaste åren och vi utförde 10 procent fler ärenden 2016 än 2015.

NFC:s handläggningstider - fakta

 • NFC har vuxit under de senaste åren och vi gjorde 10 procent fler ärenden 2016 än 2015.
 •  Vi har bra handläggningstider inom droganalys där hälften av ärendena handläggs på fyra dagar.
 • Hälften av alla personprover handläggs på en dag (januari 2017)
 • Fingeravtryck är ett område där handläggningstiderna bitvis har varit långa. Det har flera olika orsaker, bland annat en 30-procentig ökning av antalet inkomna fingerärenden under 2016, men även en balans, en kö med cirka 2000 gamla ärenden. För att lösa detta har vi nu tagit fram en handlingsplan för att arbeta bort de gamla ärendena och få en snabbare genomströmningstid. 

Handläggningstid i antal dagar

2014

2015

2016

Skillnad antal 2015-16

Skillnad procent 2015-16

Handläggningstid dagar (50 %)

17

15

12

-3

-20,0

Handläggningstid dagar (80 %)

36

33

38

5

15,2

 

Samarbetsärenden

De senaste åren har antalet samarbetsärenden blivit allt fler, vilket har påverkat handläggningstiderna negativt. Ett samarbetsärende är ett ärende där fler än en undersökning ska göras på samma material. Det kan exempelvis handla om ett vapen som ska undersökas för att säkra dna, fingeravtryck och även provskjutas. Dessa undersökningar måste då göras i rätt ordning och med stor försiktighet för att inte förstöra spår. Först ska dna säkras utan att fingeravtrycken förstörs. Sedan behöver dna analyseras och utvärderas innan fingeravtryck kan säkras, då en säkring av fingeravtryck kan förstöra eventuellt kvarvarande dna. Först därefter kan en vapenundersökning ske. Detta gör att undersökningarna tar längre tid, men det går inte göra undersökningarna i en annan ordning, då skulle spår förstöras.

Andelen samarbetsärenden varierar mellan olika ämnesområden. Inom till exempel fingeravtryck, informationsteknik, spår och kemiska undersökningar är mer än hälften av alla ärenden samarbetsärenden.

Balans, öppna ärenden och handläggningstid

En balans är en kö av gamla öppna ärenden. När vi arbetar bort många gamla ärenden i balansen, så ökar handläggningstiden på mätpunkten 80 % av ärenden. Att handläggningstiden för 80 procent av ärendena ökar behöver alltså inte betyda att färre ärenden avslutas, ibland kan det vara tvärtom.
Exempelvis avslutades 24 procent fler fingeravtrycksärenden 2015 jämfört med 2014 (se tabell nedan). Med anledning av att NFC arbetade med många gamla ärenden ökade handläggningstiden för 80 procent av fingeravtrycksärendena från 117 (2014) till 148 dagar (2015), men sjönk därefter till 67 dagar (2016).

Avslutade ärenden finger  

Antal ärenden  

Ökning/år

2012

1165

-

2013

1391

19%

2014

1662

19%

2015

2060

24%

2016

2768

34%

 

 

Handläggningstid 80% finger

2014

117

2015

148

2016

67

Effektiviseringar som har haft effekt

Exempel på effektiviseringsåtgärder som vidtagits:

 • Droganalyssektionen kortade handläggningstiderna med 24 procent (3 dagar) år 2015, jämfört med året innan. Det gjordes enligt modellen att prioritera de ”enkla och snabba” ärendena. Det har gjort att vi kan korta handläggningstiderna och samtidigt få mer tid över till de större och mer komplexa ärendena.
 • Snabbfil för urkundsundersökningar. Genom att standardisera handläggning, arbetsblad och utlåtanden samt utöka mottagningsstationen med behörig handläggare kan enkla ärenden handläggas direkt. Handläggningstiden har därmed minskat från i genomsnitt 10 till 1 dag för cirka 40 procent av ärendena.
 • It-forensik - genom att ta fram standardiserade script för seriella körningar är det enkelt att utnyttja datorkraften effektivt. Varje körning behöver inte startas för sig utan nya körningar kan startas automatiskt. Detta sparar mycket tid i stora ärenden.

Vad kan göras för att korta handläggningstiderna?

NFC arbetar fortlöpande med att korta handläggningstiderna för alla typer av ärenden. Samtidigt ökar antalet ärenden som kommer till NFC och det finns ingen tendens till att ökningstakten ska plana ut.

 • Myndighetssamverkan är en viktig del i att korta handläggningstiderna. Vi kan göra mer med bättre samverkan inom och mellan myndigheter. Genom att lägga arbetstid på rätt ärenden och undersökningar finns effektiviseringsmöjligheter. Samverkansarbetet har större möjlighet att lyckas nu när NFC är en del av Polismyndigheten.  
 • NFC har haft problem med handläggningstiderna, men ett ansvar ligger också på polis och åklagare som måste vara noggranna med prioriteringar samt att meddela om utredningar läggs ned. Det är viktigt att förundersökningsledare från både åklagare och polis, i dialog med polisens tekniker väljer ut vilka spår det är som man vill ha undersökta. Här för vi en dialog med Åklagarmyndigheten och övriga Polismyndigheten, men det finns utrymme för förbättringar. En rapport från 2016 visar att 12 procent av de sexualbrottsärendena som skickas till NFC återkallas. En hög andel av icke-förtursärenden, cirka 50 procent, blir återkallade först då NFC kontaktar uppdragsgivaren. Detta leder till att tillgängliga resurser för andra forensiska undersökningar blir mindre i de fall tid läggs på onödiga undersökningar. 
 • Resursoptimering inom polisen. Nu när utredningsverksamheten börjar fungera bättre måste även NFC vara rustade för att kunna svara på det ökade behovet av kvalificerade forensiska undersökningar. Det är viktigt att balansera NFC:s, respektive regionernas och NOA:s rekryteringar av personal till forensisk verksamhet, så att resurserna fördelas strategiskt. Detta för att NFC tillsammans med regionernas forensiska sektioner ska ha en samlad bild av behovet av laborativ verksamhet, it-forensik och brottsplatsarbete, så att vi kan planera framåt och undvika att skapa flaskhalsar i utredningsarbetet.
 • Hela den forensiska verksamheten inom polisen ska ackrediteras och får då gemensamma metoder, standardförfaranden etc., och undersökningar redovisas på ett enhetligt sätt. Spårbarheten blir bättre och vi säkerställer att handläggare och brottsplatsundersökare har rätt kompetens för uppdraget. Ett harmoniserat/enhetligt arbetssätt gör också att vi möjliggör ärendefördelning inom hela polisen, vilket förväntas ge högre resursutnyttjande och kortare handläggningstider.
  Att ena arbetssättet inom forensiken och samtidigt lära upp nya medarbetare tar förstås resurser, men det måste det få göra.

För att kunna fortsätta arbetet med att korta handläggningstiderna behövs ett fortsatt gott samarbete med uppdragsgivare och åklagare samt bra kravställare. NFC behöver dessutom omgående meddelas när ärenden läggs ner.

Frågor och svar om handläggningstider

Allmän statistik, NFC