Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från NFC är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning.

Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (det antagande) som ligger till grund för frågeställningen under rubriken ”Ändamål”, dels gentemot andra aktuella hypoteser.

Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser enligt nedanstående utlåtandeskala. I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.

Grad +4
Resultaten talar extremt starkt för att …

Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +3
Resultaten talar starkt för att …

Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +2
Resultaten talar för att …

Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad +1
Resultaten talar i någon mån för att …

Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.

Grad 0
Resultaten talar varken för eller emot att ...

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.

Grad –1
Resultaten talar i någon mån för att … inte …

Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad –2
Resultaten talar för att … inte …

Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad –3
Resultaten talar starkt för att … inte …

Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

Grad –4
Resultaten talar extremt starkt för att … inte …

Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.