Snabbanalyser av salivprov

Från 5 000 referensprov med enkelanalys per år upp till mot 5 000 prov med dubbelanalys i månaden. År 2006 mötte dåvarande SKL den utmaningen med automatisering, IT-system och ett speciellt papper*.

 • Centrifuger används för att få ned vätskan till botten av brunnarna på plattan. Det görs vid flera tillfällen under analysen.
  Centrifuger används för att få ned vätskan till botten av brunnarna på plattan. Det görs vid flera tillfällen under analysen. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Det provtagningskit som används vid topsning. FTA-kortet läggs i en särskild avsedd påse som skickas direkt till NFC.
  Det provtagningskit som används vid topsning. FTA-kortet läggs i en särskild avsedd påse som skickas direkt till NFC. Bild: Fotograferna, NFC
 • De flesta korten registreras automatiskt av datasystemet efter skanning. Kort där uppgifter inte stämmer med digital begäran omhändertas manuellt.
  De flesta korten registreras automatiskt av datasystemet efter skanning. Kort där uppgifter inte stämmer med digital begäran omhändertas manuellt. Bild: Fotograferna NFC
 • Provernas dna kopieras upp i en PCR-maskin.
  Provernas dna kopieras upp i en PCR-maskin. Bild: Fotograferna NFC
 • Efter registrering stansas korten med en semiautomatisk stansrobot. Streckkoden på vare kort (prov) läses in och därefter stansas en 1,2 mm disk ned i en PCR-platta med reagens.
  Efter registrering stansas korten med en semiautomatisk stansrobot. Streckkoden på vare kort (prov) läses in och därefter stansas en 1,2 mm disk ned i en PCR-platta med reagens. Bild: Fotograferna NFC
1/5

För tio år sedan infördes den nya dna-registerlagstiftningen som utökade polisens befogenheter att ta dna-prov i brottsutredningar. Det blev möjligt för polis att ta salivprov från personer misstänkta för brott med fängelse i straffskalan, samt att på frivillig grund ta prov från andra i utredningen intressanta personer. Lagändringen gav en kraftigt ökad efterfrågan på personprovsanalyser. Vid SKL utvecklades system för att hantera såväl analyserna som informationsöverföring.

Digitala lösningar ersatte pappershantering för begäran av analys och överföring av dna-profiler till dna-registret. Pappret förpassades istället till analysen. Traditionellt utförs dna-analyser med extrakt, vilket kräver mycket handpåläggning eller avancerade automatiserade system. Som alternativ testades det så kallade FTA-pappret, ett kemikaliebehandlat filterpapper. När saliv sätts till pappret förstörs cellerna, dna:t frisätts, binds in i filterstrukturen och skyddas från nedbrytning. Analysen påbörjas därmed redan på pappret. FTA-pappret möjliggjorde utveckling av en automatiserad analyskedja som ger en möjlig genomströmning av upp till 270 salivprov per dag, men som kan skalas upp ytterligare. Även utvärderingen av dna-profiler automatiserades. Tillsammans gjorde förändringarna det möjligt att ta fram en dna-profil inom ett dygn och redovisa registerträffar inom någon dag.

Det var svårt att uppskatta mängden prov som skulle skickas in så tillgänglig resurs fördelades på polismyndigheterna, vilket gav upphov till "Ärendebarometern" som fortfarande används. 

Första året analyserades nästan 27 000 prov, och antalet steg till toppnoteringen på drygt 54 000 år 2012, då många dna-profiler uppdaterades som följd av ny dna-standard inom EU. Därefter minskar proven och 2015 analyserades 32 000 prov.

Salivprovtagningssatsen

För att kunna standardisera analysprocessen och samtidigt underlätta provtagningen utvecklades "Provtagningssats för salivprov (DNA)". FTA-pappret där salivprovet avsätts är en central del av provtagningssatsen. Grundtanken var att all information om den provtagna personen skulle följa själva provet och inte utgöra ett separat underlag. Provtagningssatsen skulle också innehålla allt material för att ta provet och nödvändig information till provtagaren. Senare tillkom information till den som provtas misstänkt för brott.

Provtagningssatsen har i princip inte förändrats sedan införandet. En instruktionsfilm togs fram, vilken tillsammans med övrig information kring provtagning finns tillgänglig på Intrapolis. Sidan har ett stort antal besökare!

Från topsning till registrering av profil

Efter topsning upprättar polisen en digital analysbegäran och skickar provet till NFC, via ett speciellt postnummer vilket snabbar på processen då dessa sorteras från övriga material. Vid NFC skannas proven så att en bild med angivna uppgifter arkiveras i personärendet. I samband med skanningen matchas provet med den digitalt inskickade begäran och går vidare till analys. Sedan 2007 är skanningen automatiserad. 

Nästa steg är att en robot stansar ut diskar med diametern 1,2 mm ur provet vilka placeras i brunnar tillsammans med de kemikalier som behövs för analysen. Därefter kopieras de områden i arvsmassan som utgör dna-profilen med hjälp av PCR-teknik. Analysen sker i set om 90 prov och för att erhålla en snabb och säker analyskedja utförs alla överföringar med robot. Profilen framträder med kapillärelektrofores, där fragmenten skiljs åt baserat på längd och inmärkning, och en särskild mjukvara. Varje prov stansas två gånger för parallella oberoende analyser och ett egenutvecklat program säkerställer profilernas kvalitet och identitet. Den stora merparten av personproven ger användbara profiler vid första analysen, som normalt färdigställs nära nog inom ett dygn efter att provet inkommit. Om profilen ska in i dna-registret sker detta automatiskt natten efter att den tagits fram. Ytterligare personprov godkänns efter manuell granskning. Drygt 90 % av proven är godkända efter dessa steg. Prov som gett dna-profiler av otillräcklig kvalitet analyseras om. Efter upprepad analys har i stort sett alla prover gett godkänd profil. Vid introduktionen var det oklart hur många prov som skulle behöva tas om på grund av otillräckligt med dna, men detta är väldigt ovanligt.

Felutredning

En felutredningsfunktion och servicetelefon hanterar problem som uppstår i personprovshanteringen. Det vanligaste är att ingen digital begäran gjorts, att personnumret inte överensstämmer mellan prov och begäran eller att prov-ID felar mellan begäran och provet. Totalt berörs omkring 6 % av proven. Om möjligt rättas uppgifterna manuellt annars kontaktas beställaren.

Masstopsningar

Lagstiftningen 2006 öppnade upp även för masstopsning genom möjligheten att provta person som "annan", det vill säga en person som på något sätt är av intresse för en brottsutredning där det finns ett viktigt dna-spår, kan provtas för
att jämföras mot det. 

Den serievåldtäktsman som i media gick under namnet Hagamannen hade begått nya brott strax innan lagen trädde i kraft och Umeå-polisen var bland de första med att i större omfattning använda det lagrum som "annan" medger. Det 777:e personprovet som Umeå-polisen skickade in för analys matchade spår från flera brottsplatser, vilket ledde till att han greps och slutligen kunde dömas för brotten.       

Hur många topsas?

Sedan 2006 har omkring 350 000 topsningar genomförts på personer misstänkta för brott och 18 000 på målsägare. Drygt 10 000 personer har provtagits som "annan".

Ett antal personer har topsats mer än en gång, vilket främst gäller personer misstänkta för brott. Idag består dna-registret av profiler från 152 000 misstänkta och dömda, jämfört med 6 100 profiler för tio år sedan. Nyligen uppmärksammade media att fler personer kan topsas än vad som faktiskt sker. 

På senare år har också antalet profiler i spårregisteret ökat, och i januari 2016 finns drygt 30 000 profiler registrerade. En ökning av antalet topsade misstänkta skulle därför sannolikt leda till ytterligare träffar och kunna ge ökad brottsuppklaring.

Elimineringsdatabasen

2014 kom lagstiftning som reglerar provtagning och registerhantering i en elimineringsdatabas. Prov tas med samma provtagningssats och använder samma process från digital analysbegäran fram till att framtagen dna-profil läggs in i elimineringsdatabasen. Hittills är 1 400 prov hanterade.

Framtiden

I grunden är mycket likt den ursprungliga processen även om förändringar genomförts för en bättre och effektivare hantering. Sedan 2013 kan blodprov hanteras inom samma process. Laboratorieprocessen har dessutom snabbats upp vid flera tillfällen. Senast under 2015 i och med införandet av ett nytt dna-analyssystem. Vissa moment kunde tas bort och steget där dna:t kopieras kortades avsevärt. NFC strävar nu efter att snabba på processen ytterligare och färdigställa analyssvaren än tidigare. Hur denna process ser ut om tio år får vi återkomma till.

* Den övergripande processen kring personprov innefattar även dna-register, registervård och träffhantering inom mottagarledet som baseras på automatiserade och elektroniska lösningar. Som en medveten avgränsning diskuteras dock detta inte i denna artikel.