Dna-register

Det finns tre olika register för dna-profiler i Sverige: spårregistret, utredningsregistret och dna-registret. NFC administrerar de svenska registren och elimineringsdatabasen med dna-profiler från personer som varit i kontakt med bevismaterial.

 • Salivprovtagning – topsning – för framtagning av dna-profil.
  Salivprovtagning – topsning – för framtagning av dna-profil. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Överföring av dna från en topsning till salivprovskort för framtagning av dna-profil och inläggning i dna-register.
  Överföring av dna från en topsning till salivprovskort för framtagning av dna-profil och inläggning i dna-register. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • De olika registren för dna-profiler som NFC administrerar är viktiga forensiska verktyg såväl nationellt som internationellt.
  De olika registren för dna-profiler som NFC administrerar är viktiga forensiska verktyg såväl nationellt som internationellt. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
1/3

Sedan den 1 januari 2006 får alla som är skäligen misstänkta för brott som kan ge fängelse provtas och registreras i dna-registren. Om polisen bedömer att påföljden kommer att stanna vid böter ska inget kroppsbesiktningsbeslut om registertopsning fattas. För att få veta om man är registrerad i dna- eller utredningsregistret ska polisens blankett Begäran om information enligt artikel 15 dataskyddsförordningen och 4 kap 3§ brottsdatalagen fyllas i.

Observera att endast skäligen misstänkta personer registreras och söks i registren. De som frivilligt lämnat prov i ett ärende och som inte är misstänkta för något brott jämförs endast i det aktuella ärendet. Dna-profilen används bara för det syfte det togs, dvs. i det specifika ärendet och inget annat.

 

Så säger lagen

Spårregistret

Här registreras dna-profiler från spår som säkrats i samband med brottsutredning och som inte kan kopplas till en person. Vid träff mot person gallras spåret från spårregistret. Spåren får i de allra flesta fall som längst ligga kvar i spårregistret i 30 år. 70 år gäller dock för de brottskategorier som saknar preskriptionstid, exempelvis för mord eller dråp.

Utredningsregistret

I utredningsregistret registreras dna-profiler från skäligen misstänkta personer som är registrerade på någon brottsmisstanke i misstankeregistret (MR) där fängelse ingår i straffskalan, och som lämnat dna-prov för analys.

När en person har registrerats i utredningsregistret görs en kontroll mot belastningsregistret (BR). Finns personen registrerad i BR efter 1 januari 2006 för brott med annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom, flyttas dna-profilen från utredningsregistret till dna-registret. Om personen varken finns registrerad i MR eller BR gallras personens dna-profil från utredningsregistret.

Dna-registret

I dna-registret registreras dna-profiler från personer som finns registrerade i BR och som dömts för brott efter 1 januari 2006 till annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom och som lämnat dna-prov för analys.

När en person gallras från BR gallras personens dna-profil från dna-registret. Om dna-profilen har registrerats med stöd av lagstiftningen gällande från 1 januari 2006 görs en kontroll mot MR innan gallring och om personen är registrerad i MR flyttas dna-profilen från dna-registret till utredningsregistret.

De svenska dna-registren är mycket effektiva och mer än hälften av de brottsplatsspår som registreras i spårregistret träffar direkt vid den första sökningen mot en person som redan finns i registret. Ungefär 70 procent av alla spår som registreras i spårregistret träffar mot en person under samma år. De träffar som uppkommer redovisas i träffrapporter som skickas till polisens regionala brottssamordningsfunktioner.

Sökningar i andra EU-länders dna-register

Dna-profilerna i de svenska registren söks enligt Prümrådsbeslutet även i andra länders dna-register.

Elimineringsdatabas

NFC för en så kallad elimineringsdatabas med dna-profiler från personal och andra berörda personer. Uppgifter i elimineringsdatabasen får behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar vid dna-analyser och hanteringen av dna-spår. Endast särskilda tjänstemän vid NFC får genomföra sökningar i och ha tillgång till uppgifterna i elimineringsdatabasen.

Den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar vid Nationellt forensiskt centrum, vid myndighetens forensiska sektioner, enheter och grupper eller som lokal brottsplatsundersökare är skyldig att lämna prov till elimineringsdatabasen.

Även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för DNA-analys, såsom lokalvårdare och servicetekniker samt leverantörer av förbrukningsmaterial, blir också skyldiga att lämna dna-prov till elimineringsdatabasen.

Så fungerar registren

Dna-registren (utredningsregister och dna-register) får endast innehålla dna-profiler från personer som:

 • är skäligen misstänkta för brott som kan ge fängelse (i straff-skalan).
 • har dömts till (för brott med strängare straff) annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom.

Gallring av personer i registren sker:

 • när personen inte längre är misstänkt för något brott.
 • när dömd och straffad person inte längre finns i eller gallras från belastningsregistret.

Internationellt utbyte

För att förenkla utredning av gränsöverskridande brottslighet ökar det internationella utbytet av dna-profiler från registrerade personer och brottsplatsspår. Genom Prüm-rådsbeslutet från 2009 underlättas utbytet inom EU genom överenskomna standarder när det gäller vilka STR-markörer som ska ingå i en DNA-profil och nomenklaturen kring dem, samt att forensiska dna-analyser kvalitets-säkrats genom krav på ackreditering. Läs mer om Prüm-dna och se vilka länder Sverige har samarbete med.