Om forensik

Forensisk vetenskap är ett sammanfattande begrepp för de vetenskaper som används inom kriminaltekniska (forensiska) undersökningar. På Nationellt forensiskt centrum, NFC, arbetar vi med forensiska undersökningar och analyser.

I laboratoriet.

Bild: Maria Åsén/NFC

Forensik kan ses som den praktiska tillämpningen av forensisk vetenskap, på engelska forensic science, som i sin tur är ett samlande begrepp för de vetenskaper som används för att bistå rättsväsendets aktörer. Den forensiska professionen ska vägledas av krav på hög kvalitet, balans, logik, transparens och stabilitet.

Ordet forensik härstammar från latinets forum som betyder torg – det var på torget i det gamla Rom som de offentlliga rättegångarna ägde rum och där bevisningen presenterades. Vanligtvis begränsas forensisk vetenskap till ämnen inom det naturvetenskapliga, tekniska och medicinska fälten, exempelvis biologi/genetik, kemi, fysik, matematik/statistik, informationsteknik/bildanalys, rättskemi, rättsmedicin, rättsodontologi och rättspsykiatri. Men även kognitions- och beteendevetenskap, etik och juridik bistår rättsprocessen.

Den forensiska processen omfattar samtliga undersökningar, beslut och överväganden från brottsplats till domstol. Fokus ligger på att identifiera, säkra och analysera fysiska och digitala spår som har samband med brottsliga handlingar och orsak- och verkansamband i tid och rum, mellan spår, platser och personer. Den forensiska verksamheten inom Polisen innefattar kriminaltekniska platsundersökningar och en mängd olika typer av laboratorieundersökningar men även hantering av databaser, forensisk analys/brottssamordning, internationell samverkan etc.

Den snabba teknikutvecklingen i kombination med ett ständigt ökat behov av forensisk bevisning gör att strategisk forskning och utveckling är viktigt för att öka den forensiska förmågan. Dagens brottslighet är gränsöverskridande och utöver kraven på ökad lokal, regional och nationell samordning, finns även ett tydligt behov av transnationell forensisk samverkan.

Forensisk verksamhet i Sverige

Forensisk verksamhet bedrivs i Sverige framförallt av Polisen respektive Rättsmedicinalverket (RMV). NFC, tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), är sedan 2015 en nationell avdelning inom Polismyndigheten och har sitt huvudlaboratorium i Linköping.

RMV har en avdelning för rättsmedicin på sex orter, en avdelning för rättspsykiatri på två orter, och en avdelning för rättskemi och rättsgenetik i Linköping. Även andra myndigheter, exempelvis Tullverket, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Migrationsverket bedriver viss forensisk verksamhet.