Kemiska ämnen

Vid NFC görs många olika typer av analyser av kemiska ämnen, som färg, glas, bläck, föroreningar och explosivämnen.

  • Användningen av handgranater i Sverige ökar.
    Användningen av handgranater i Sverige ökar. Det märks hos Anna Nilsson och hennes kollegor som arbetar med explosivämnesundersökningar. Bild: Maria Åsén, NFC
  • Explosivämnet TATP (triacetontriperoxid).
    Sprängämnet TATP (triacetontriperoxid). Bild: Maria Åsén, NFC.
  • Dammsugning_tändsatspartiklar_1170px
    Tändsatspartikelundersökning där en rock dammsugs efter tändsatspartiklar. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
1/3

Materialbestämning

Den vanligaste frågan som en kemisk undersökning ska svara på är vilket ämne ett säkrat spår innehåller. En materialbestämning handlar om att fastställa vad ett säkrat spår eller ett material består av. Det kan bestå av plast, metall, pulver eller en okänd vätska. I vissa fall jämförs omstritt material med jämförelsematerial.

Kulpennpasta, bläck i kulpennor

Olika kemiska undersökningar kan göras av kulpennpasta för att undersöka om en text ändrats. Undersökningar kan göras för att avgöra om två eller flera texter tillkommit med samma bläckpatron och för att jämföra text på ett eller flera dokument och datera texten i förhållande till varandra.

Färg

En färgundersökning kan bli aktuell efter ett inbrott där ett verktyg har använts för att bryta upp en dörr eller liknande. Om dörren är målad kan färg avsättas på verktyget och om verktyget är målat kan det även avsättas färg på dörren. Avsättningarna och den så kallade egenfärgen på dörren respektive verktyget kan sedan undersökas kemiskt och jämföras. Färg kan också undersökas och jämföras i klotterärenden och i samband med bilolyckor.

Glas

En glasundersökning handlar oftast om att fastställa om glasbitar/glasfragment exempelvis från en misstänkts kläder, kommer från en viss sönderslagen glasruta eller ett glasföremål. Glasfragmenten från kläderna jämförs både fysiskt och kemiskt med jämförelseglaset från brottsplatsen. Det går att analysera glasfragment som är mindre än en millimeter i diameter.

Miljö och olja

Vid misstanke om miljöbrott undersöks innehållet i material säkrat från till exempel ett utsläpp eller från förorenad mark. Genom en jämförande undersökning med en misstänkt källa går det att spåra källan till utsläppet. Även aska undersöks för att utreda om otillåten eldning av avfall skett.

Explosivämnen

Två typer av undersökningar görs av explosivämnen. Den första går ut på att identifiera ett material för att svara på om det är ett explosivämne och i så fall av vilken typ. Materialet kan till exempel bestå av en degig massa, svarta korn eller ett vitt pulver.

Den andra typen av undersökning handlar om att bestämma vilken typ av sprängämne som har använts vid en explosion. Jämförelser kan även göras av spår från misstänkta personers kläder.

Tändsatspartiklar

Tändsatspartiklar är mycket små partiklar som bildas när skjutvapen avfyras. Vissa typer av ammunition ger tändsatspartiklar med grundämnessammansättningar som betraktas som karaktäristiska för tändsatspartiklar och de förekommer inte naturligt. Tändsatsundersökningar utförs för att få en indikation på om en person har varit i nära anslutning till ett skjutvapen som avfyrats eller varit i kontakt med något vapenrelaterat, såsom skjutvapen eller patronhylsor.

Tårgas

Vid NFC undersöks sprayanordningar för att avgöra om anordningen innehåller någon tårretande substans och därmed omfattas av vapenlagens bestämmelser om tillståndsplikt. NFC är ingen tillståndsmyndighet och uttalar sig därför inte om produkter avsedda för självförsvar. NFC undersöker även förekomst av tårretande substanser på kläder och person om det misstänkts att personen blivit utsatt för tårgasspray.