Sök på polisen.se

Nationellt centrum för IoT (Internet of Things)

NFC är en av aktörerna i skapandet av ett nationellt centrum för utveckling av smarta, uppkopplade produkter och system för offentlig verksamhet. Totalt kommer 26 Mkr att satsas på projektet. Syftet är att utveckla och förbättra logistiska lösningar.

Nu sker en storsatsning på ett projekt som ska ta fram lösningar för att utveckla och förbättra den offentliga logistiken med hjälp av smarta, uppkopplade produkter och system – så kallad IoT (Internet of Things). Projektet kommer att pågå under tre år och har tilldelats 12 miljoner kronor i stöd från Vinnova.

– En av våra målsättningar är att skapa en svensk innovations- och kunskapshubb för IoT och logistik, det vill säga ett nationellt innovations- och kunskapscentrum för IoT, förklarar Emil Hjalmarsson, koordinator för projektet. Vi strävar också efter att svensk offentlig verksamhet ska vara världsledande inom IoT, och att projektet ska stärka de deltagande företagens internationella konkurrenskraft.

Brett regionalt samarbete

Ett stort antal aktörer i Östergötland är involverade i projektet som har Region Östergötland som projektägare och RISE SICS East som teknisk koordinator. Science Park Mjärdevi svarar för att driva projektet tillsammans med fyra "behovsägare" – NFC, Tekniska verken, Östgötatrafiken och Region Östergötland – samt andra aktörer från näringsliv och Linköpings universitet. Dessa utgör tillsammans projektets konsortium. Två av region Östergötlands styrkeområden är just "uppkopplade system och produkter" och "effektiv logistik".

I Östergötland finns en blandning av världsledande systemintegrerade företag, forskning i världsklass och en dynamisk bas av mindre företag. Östergötland har också ett av landets bästa geografiska lägen med en betydande innovationspotential ifråga om nya lösningar för den växande logistiksektorn och förbättrad logistik för företag med stora varuflöden. Totalt kommer 26 miljoner kronor att satsas på projektet. Vinnova bidrar med 12 miljoner kronor och aktörerna själva bidrar med kunskap, arbetstid och finansiering.

Lösningsstyrda pilotprojekt

Projektarbetet drivs som fyra pilotprojekt baserade på reella behov i behovsägarnas verksamheter. Tekniska verken vill utveckla lösningar för att optimera sophämtning genom uppkopplade tunnor som indikerar när det är dags för tömning. Östgötatrafiken vill med hjälp av uppkopplade bussar förbättra styrning och planering av trafik. Region Östergötland vill kunna hantera behov och nya logistiklösningar inom regionens sjukvårdsverksamhet för att optimera användningen av resurser.

– NFC:s projekt heter "Från brottsplats till domstol", och det vi vill åstadkomma är att förbättra logistiken när det gäller bevismaterial från brottsplatser, berättar Emil Hjalmarsson, som är anställd både vid RISE SICS East och NFC.

– Hur ser vårt logistiska flöde från brottsplatsen ut? Vad är det som inte fungerar idag? Var har vi våra flaskhalsar i flödet? Detta är några av de frågor som vi behöver få svar på för projektets räkning, och som jag gärna vill få inspel från NFC:s medarbetare på.

Implementeringsbara resultat

En av de stora fördelarna för NFC och de andra behovsägarna är att projektet har ett helhetsperspektiv och därmed tar hänsyn till en rad andra faktorer som design, användarvänlighet, relation till verksamheten, affärsmässighet och teknik.

– Det gör att resultaten som genereras av pilotprojekten blir implementeringsbara och inte stannar vid att bara vara en intressant teknisk produkt, säger Emil. Genom att arbeta aktivt med innovationsupphandling skapar vi förutsättningar för att upphandla och införa "framtidens" lösningar i nära samarbete med näringslivet.

– När NFC lägger tid på forskning måste det gagna oss! De tekniska lösningar och produkter som vi använder i piloten måste vi också kunna köpa och införliva i vår dagliga verksamhet när projektet är slutfört.

Internationellt genomslag

Behovsägarna representerar en bredd inom offentlig sektor som gör att nya unika lösningar som inkluderar ännu flera aktörer kan utvecklas. I pilotprojekten kommer logistikproblem att hanteras som har en tydlig koppling till uppmärksammade samhällsproblem inom till exempel brottsbekämpning. De utmaningar som pilotprojekten måste handskas med är i regel generella för såväl svenska som utländska förhållanden, vilket innebär att pilotprojekten potentiellt kan få ett internationellt genomslag.

Etablerade mötesplatser

Rent praktiskt kommer arbetet i pilotprojekten att genomföras inom ramen för behovsägarnas normala verksamhet med stöd av bland annat det testlabb som håller på att ställas i ordning på Linköpings universitet och i ett showroom i Science Park Mjärdevi.

– Vi integrerar och etablerar oss i befintliga, upparbetade mötesplatser som finns i kunskapsintensiva och innovationsinriktade miljöer för att sprida våra resultat, säger Emil. Avsikten med detta är att vi också vill inspirera och attrahera andra offentliga organisationer och företag att delta i vårt arbete.

Fältapp på önskelistan

Det finns en förhoppning om att IoT-hubben ska vara framgångsrik och leverera ett mervärde till projektets aktörer så den kan bli permanent efter de tre år som projektet kommer att pågå. Emil ser många fördelar med detta:

– Via IoT-hubben får vi möjlighet att utvidga våra nätverk, jobba med ny teknik som finansieras av de deltagande företagen, kompetensutveckla våra egna medarbetare och komma i kontakt med studenter som har rätt kompetens för att på sikt kunna rekryteras till NFC som medarbetare.

Det saknas inte heller uppslag för att förbättra andra delar av verksamheten med hjälp av de möjligheter som IoT-hubben ger. Emil nämner ett exempel:

– Utvecklingen av en fältapp för mobiltelefoner och surfplattor som stöd för kriminaltekniskt fältarbete har stått på NFC:s önskelista länge, och är något som även andra länder är intresserade av. Jag är också väldigt intresserad av att komma i kontakt med folk här på NFC som har idéer och förslag på områden i verksamheten som vi skulle kunna arbeta med att förbättra, avslutar han.