Här söks svaren när dödsfallet är oklart

  • En rättsmedicinsk undersökning är en obduktion. Själva undersökningen utförs av rättsläkare och tar i normalfallet cirka en timme.
    En rättsmedicinsk undersökning är en obduktion. Själva undersökningen utförs av rättsläkare och tar i normalfallet cirka en timme. Bild: Edis Potori
  • Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. Verksamheten är indelad i rättsmedicin, rättsgenetik, rättskemi och rättspsykiatri.
    Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. Verksamheten är indelad i rättsmedicin, rättsgenetik, rättskemi och rättspsykiatri. Bild: JKF Photo
  • En rättsmedicinsk obduktion utförs av en rättsläkare tillsammans med en rättsmedicinsk assistent.
    En rättsmedicinsk obduktion utförs av en rättsläkare tillsammans med en rättsmedicinsk assistent. Bild: Marcus Funke, NFC
1/3

När en människa dör och det finns oklarheter kring dödsfallet eller en konkret misstanke om brott ska ärendet utredas av polisen. I dessa fall utförs alltid en rättsmedicinsk undersökning som en del i utredningen.

ETT SAMTAL KOMMER in till 112 om att en person hittats död och polis beordras till platsen. Det är inte alltid uppenbart hur eller varför personen har dött. Är det ett brott som ligger bakom dödsfallet eller är det en olyckshändelse? Kanske har personen avlidit på grund av sjukdom?

När en person avlidit och det finns oklarheter gällande dödsorsaken påbörjas en utredning. Det kan handla om en mordutredning eller en mer rutinmässig utredning av ett dödsfall där det egentligen inte finns någon misstanke om brott. Det är en del i polisens arbete med att få svar på vad som har hänt och här ingår en rättsmedicinsk undersökning av kroppen.

– Rättsmedicinalverket hanterar ärenden på uppdrag av polisen. Det kan vara ärenden där man misstänker att ett brott ligger bakom dödsfallet, en trafikolycka eller andra dödsfall som ska utredas. Det kan vara dödsfall där det inte finns någon uppenbar brottsmisstanke men där polisen behöver ett utlåtande för att utesluta att ett brott ligger bakom dödsfallet. Det kan handla om personer som avlidit genom förmodat självmord, ärenden där det finns missbruk inblandat, plötslig spädbarnsdöd eller fall där identiteten inte gått att fastställa, säger Lotta Nordén Pettersson, biträdande enhetschef på Rättsmedicinalverket, RMV, i Linköping.

Inför den rättsmedicinska undersökningen behöver rättsläkaren få så mycket information som möjligt kring omständigheterna. Bakgrundsfakta är betydelsefullt och det gäller att den är noggrant dokumenterad och relevant.

Från att den första polispatrullen kommer på plats gäller det att samla in så mycket fakta som möjligt. Detta för att ge den följande utredningen så bra förutsättningar som möjligt. Det är viktigt att patrullen bland annat pratar med den eller de som hittat kroppen och eventuella andra personer som befinner sig på platsen. Fyndplatsen och omgivningen ska dokumenteras, liksom eventuella föremål, läkemedel, alkohol och annat som kan finnas på platsen eller i närområdet och som kan ha betydelse för utredningen.

Den döde transporteras till rättsmedicin för obduktion där rättsläkaren, med ledning av de omständigheter som framkommit i polisutredningen så långt, undersöker kroppen.

Kroppen förvaras i kyla, +4 till +6 grader, fram till dess att den rättsmedicinska undersökningen kan ske. Kylan fördröjer nedbrytningen av kroppen. Ibland transporteras kroppen till rättsmedicin direkt, men oftast förvaras kroppen i kyla på det sjukhus som är närmast där dödsfallet inträffat i väntan på transport av politibil till rättsmedicin.

En rättsmedicinsk undersökning är en obduktion. Själva undersökningen utförs av rättsläkare och tar i normalfallet cirka en timme. En rättsmedicinsk assistent öppnar kroppen och hjälper sedan till att ta ut inre organ så att rättsläkaren kan undersöka dem. Assistenten hjälper också till med att ta prover på blod, urin och ögonvätska.

Den rättsmedicinska undersökningen är en undersökning av kroppens ut- och insida i syfte att hitta en dödsorsak alternativt utesluta att ett brott ligger bakom. Allt som gås igenom, alla detaljer, dokumenteras via ljudupptagning och blir ett underlag till det utlåtande som kommer i två steg – ett preliminärt besked och en slutlig obduktionsrapport.

KROPPEN VÄGS OCH mäts, läkaren gör en yttre inspektion av kroppen och noterar allt, som till exempel hårets längd och färg, eventuella piercingar, blånader, ärr och tecken på yttre våld. Kroppens insida besiktigas för att avfärda alternativt konstatera skador på till exempel skallben, revben eller ryggkotor.

De inre organen granskas, vägs, mäts och skivas upp så att läkaren kan bedöma konsistens, färg och struktur. Den granskningen gör att även de minsta skador och förändringar på organen kan upptäckas. Från organen tas vävnadsprover som sedan granskas ner på cellnivå.

När rättsläkaren är klar med sin undersökning får assistenten lägga tillbaka alla organ i kroppen och sy ihop den. Därefter görs kroppen klar för anhöriga att se den.

– Den största utmaningen vid en rätts medicinsk undersökning är att man ibland ställs inför svåra ställningstaganden. Om vi får in ett dödsfall där den avlidne har en kniv i ryggen är det en sak, det blir svårare om den avlidne är väldigt blåslagen. Vad är det då som är dödsorsaken? säger Johan Berge, rättsläkare och enhetschef för Rättsmedicinalverket i Linköping.

Den rättsmedicinska undersökningen brukar utföras inom några dagar och i de allra flesta fall kan rättsläkaren ge ett preliminärt besked om dödsorsaken inom en vecka. Därefter kan de anhöriga få tillstånd att begrava den avlidne. Det finns även fall där kroppen inte kan lämnas ut, det rör sig då om fall där det finns misstanke om brott och där förundersökningsledaren inte vill att kroppen ska begravas eller kremeras förrän alla frågetecken som är möjliga att räta ut på Rättsmedicinalverket också har prövats. De fallen tillhör undantagen.

I DE FALLEN väntar man på det slutliga utlåtandet – ett utlåtande som kan ta flera månader att färdigställa eftersom man inväntar svar på alla prover som skickats för analys och som därefter ska tolkas.

Katarina Bäck är utredare på Höglandet i polisregion Öst och en av många inom polisen som arbetar med att utreda dödsfall. Hon hanterar de dödsfall där det inte finns någon uppenbar brottsmisstanke men där det finns oklarheter som gör att en utredning måste till så att polisen kan utesluta att ett brott har skett.

– Vid en dödsfallsundersökning utan misstanke om brott ska det göras en rättsmedicinsk undersökning. Det gäller olyckor, självmord, vid framskriden förruttnelse, när en missbrukare anträffas död, när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, det vill säga vid plötslig oväntad död hos både spädbarn och vuxna, säger Katarina Bäck.

– Det brukar gå till så att en polispatrull blir kallad till en adress där någon har hittat en avliden person. Oftast är det en anhörig eller en granne som kontaktar polisen när de inte får kontakt med personen ifråga.

– Så fort polisen är klar på platsen och har skrivit sin anmälan kommer ärendet till mig.

I rollen som dödsfallsutredare ska Katarina Bäck ta emot alla handlingar från polispatrullen, skicka en begäran om rättsmedicinsk undersökning till Rättsmedicinalverket och hålla samman ärendet.

– I de ärenden jag har så görs den rätts medicinska undersökningen i Linköping. Ofta kommer den preliminära rapporten, som säger att det inte ligger något brott bakom dödsfallet, inom en vecka. Då kan jag skicka in ett tillstånd till gravsättning till Skatteverket och de anhöriga kan då ordna med begravning, säger Katarina Bäck.

I hennes uppdrag ligger också att ha kontakt med anhöriga till den avlidna, att svara på deras frågor.

– Många gånger är ju de anhöriga på plats när dödsfallet upptäcks så de vanligaste frågorna är praktiska, som när de kan börja ordna med begravning. Många anhöriga vill också komma till bårhuset för att ta farväl. Det görs oftast efter att den rättsmedicinska undersökningen är klar. Dels för att eventuella spår inte ska förstöras om det är så att det uppstår en misstanke om brott vid den rättsmedicinska obduktionen men också för att den avlidne har gjorts fin, säger Katarina Bäck. ■

Text: Monica Bergström, KA-Öst
Foto: Marcus Funke, NFC, JKF Photo och Edis Potori

Fakta: Polititransport

Polititransport avser transport av avlidna efter dödsfall genom olycka, självmord, framskriden förruttnelse, brott eller vid misstanke om brott. Transporten, som beställs av polisen, sker till närmaste rättsmedicinska enhet.