Analyser av vapen ökar

Patrik Hertzman på NFC provskjuter ett vapen. +1
  • Patrik Hertzman på NFC provskjuter ett vapen.
    Patrik Hertzman på NFC provskjuter ett vapen. Bild: Katarina Strömgren, NFC
  • NFC jämför bland annat kulor och hylsor.
    NFC jämför bland annat kulor och hylsor. Bild: Katarina Strömgren
Bild /2

Vapenundersökningar på NFC ökar och den vapentyp som undersöks absolut mest på NFC är enhandsvapen. Vid provskjutningar är syftet att undersöka vapnets funktion och att generera kulor och patronhylsor som kan jämföras.

UNDERSÖKNINGAR AV skjutvapen som tas i beslag eller på annat sätt kommer polisen tillhanda och som kan misstänkas ha ett brottsligt samröre regleras genom lagstiftning. Vapnen provskjuts, både i syfte att undersöka vapnets funktion och att generera kulor och patronhylsor för jämförelseändamål. Provskjutningen utförs av NFC i Linköping, Stockholm, Malmö eller Göteborg.

För vapen som provskjuts på annan plats än Linköping skrivs ett vapenundersökningsprotokoll, på den plats där vapnet provskjutits, som redovisar identifiering av vapnet, dess funktion samt om det omfattas av vapenlagens bestämmelser av tillståndsplikt. Kulor och patronhylsor från provskjutningen skickas däremot till NFC i Linköping. Om vapnet provskjuts i Linköping skrivs en liknande vapenredovisning innan kulor och patronhylsor från provskjutningen undersöks vidare.

De kulor och patronhylsor som bäst lämpar sig för jämförelse läses in i databassystemet IBIS, Integrated Ballistics Identification System, vilket i praktiken tar bilder av spårbärande ytor på kula och hylsa. Bilderna omvandlas till "datapaket" som sedan jämförs med motsvarande för kulor och patronhylsor från begångna skjutningar där vapnet ännu inte återfunnits.

– Syftet med jämförelserna är att utröna om vapnet kan sättas i samband med begångna skjutningar. Även kulor och hylsor från skjutningar registreras och läses in i samma system. Dessa material undersöks och förvaras fysiskt vid NFC i Linköping, säger Patrik Hertzman på NFC i Linköping.

IBIS-SYSTEMET LEVERERAR ett resultat av jämförelserna i systemet i form av en lista med potentiella matchningar rankade efter hur väl spåren på kulorna eller patronhylsorna överensstämmer. Detta databassystem används som gallringsinstrument. Med hjälp av systemet identifieras skjutningar som kan ha utförts med det undersökta vapnet. Kulor och patronhylsor från sådana skjutningar jämförs sedan fysiskt under mikroskop med kulor och patronhylsor från det aktuella vapnet.

Iakttagna överensstämmelser i förekommande spår dokumenteras, värderas och vägs samman till en slutsats. Därefter görs undersökningen om av ytterligare en forensiker som självständigt gör en egen jämförelse på motsvarande sätt. Slutligen jämför de två forensikerna sina respektive resultat och enas kring en slutsats, en gradering i NFC:s utlåtandeskala, som båda ställer sig bakom. Därefter skrivs ett utlåtande som redogör för undersökningen, dess resultat och den slutsats som dessa lett till.

– Vapen skickas efter avslutad undersökning tillbaka till uppdragsgivaren medan kulor och patronhylsor från provskjutningar sparas vid NFC i ett år varefter de kastas, säger Patrik Hertzman.

KULOR OCH PATRONHYLSOR som kan bindas till ett vapen returneras till den ursprungliga uppdragsgivaren som har skickat in materialet.

Antalet vapen som analyseras på NFC varierar från år till år men jämför man åren 2013, då totalt 713 vapen analyserades, och 2018, då 1 194 vapen undersöktes, är det en kraftig ökning. Men ökningen har stannat av och vissa år har den också minskat. Hittills är 2018 året med flest analyserade vapen på NFC. Under 2019 syns en minskning, under årets tre första kvartal analyserades 583 vapen jämfört med 905 under samma period förra året. Enhandsvapen är den vapentyp som analyseras klart mest. Efter det kommer hagelgevär och kulgevär.

Handläggningstiden för ett vapenärende varierar stort beroende på undersökningens omfattning. Har dna- och fingeravtrycksundersökning begärts måste sådana under- sökningar slutföras innan vapnet kan provskjutas. Om dna-topsning och fingeravtrycksframkallning redan utförts, eller inte är relevant, kan provskjutning i stället ske omedelbart. På motsvarande sätt ger en begärd jämförelse mellan vapen och specifika kulor/hylsor ytterligare en undersökning att utföra, med ökad handläggningstid som följd. Men generellt sett ligger tiderna på mellan 90 och 120 dagar.

Ibland används förtur. Vanliga förtursorsaker är om någon sitter häktad, av spaningsskäl eller att det handlar om ett ungdomsärende. Grova brott som mord, mord- försök och rån är vanliga förtursärenden. Ungefär elva procent av alla ärenden är förtursärenden men för vapenrelaterade undersökningar ligger siffran på drygt 47 procent för åren 2014–2018.

Sedan finns akut förtur. Det är till för särskilt akuta fall, då NFC prioriterar bort annan verksamhet och endast fokuserar på att få ut ett svar så snabbt  om möjligt. Det kan vara ärenden där någon ytterligare person riskerar att bli skadad, som kidnappning, terrorbrott eller liknande. Vid akut förtur arbetar NFC dygnet runt. En akut förtur kan begäras av regionpolischef eller biträd- ande regionpolischef.

Text: Andreas Schander, KA-Öst
Foto: Katarina Strömgren, NFC

Till toppen