Avslöjad genom handstilen

  • Hotbrev undersöks.
    Ett av breven skickades till statsminister Stefan Löfven.
  • Diana Belic, NFC.
    Diana Belic, NFC. Bild: Maria Åsén
  • Handskrivna lappar som undersöktes på NFC.
    Mannen hade ett stort antal handskrivna lappar i sitt hem som NFC kunde använda som jämförelsematerial. Bild: Maria Åsén
1/3

En 44-årig man skickade hotbrev med texten ”Snart är du död” till ett stort antal personer, de flesta högt uppsatta svenska politiker, varav statsminister Stefan Löfven var en. Samma person skickade också en kraftfull brevbomb till ett engelskt företag.

Mannen dömdes till sju års fängelse för mordförsök samt 21 fall av olaga hot. Åtalet gällde 27 hotbrev varav 44-åringen fälldes för 21. Åklagarna yrkade på minst åtta års fängelse och efter att mannen hade överklagat domen skärpte i stället hovrätten straffet till just åtta års fängelse. Svea hovrätt meddelade ”att skicka en försändelse med innehåll som kan förknippas med ett farligt ämne utgör en enkel metod för att sprida rädsla, störa ut verksamhet och belasta samhället”.

Han dömdes även till att betala skadestånd på mellan 10 000 och 15 000 kronor vardera till 21 av personerna som hade upplevt breven som hotfulla.Utöver det blev han även ålagd att betala 100 000 kronor i skadestånd till tre personer på företaget i England som mottog brevbomben.
Mannens dna och handstil blev helt avgörande bevis som ledde till att han fälldes.

– Pulverbreven var det första som kom in till oss och ibland när det gäller hotbrev är det skrivet med en förställd stil. Den här personen hade en väldigt personlig handstil, säger Diana Belic som är forensiker på NFC och expert på handstilsundersökningar.

"Fanns mycket skrift"

Mannen hade även en lapp med handskriven text på sig när han greps. Den användes också i arbetet med jämförelsen. Diana Belic fick i uppdrag att analysera hotbreven. Som jämförelse hade hon ett stort antal papperslappar med skrift som polisen hade beslagtagit i 44-åringens hem.

– Många tänker att det mest är tvistemål och testamenten vi analyserar men ofta efterfrågas handstilsundersökningar vid den här typen av brott.

– Det fanns väldigt mycket skrift att jämföra med. Många gånger är det just det som begränsar en undersökning, bristen på jämförelseskrift, säger Diana Belic.

Hotbreven innehöll en handskriven text med orden ”Snart är du död” som var skriven med en röd penna. I flera av breven fanns det även pulver som mottagarna fick på sig när de öppnade breven. Pulvret visade sig, efter att ha analyserats på NFC, vara helt ofarligt i samtliga brev. Pulvret bestod i de flesta fallen av bakpulver, mjöl eller ingefära. Tingsrätten bedömde att brottet var grovt eftersom hoten påtagligt förstärktes i och med att det fanns pulver som kunde uppfattas som ett farligt pulver för de drabbade. En del av breven var också skickade direkt till de drabbades bostadsadresser. Breven var inte frankerade men anlände till politikernas bostadsadresser i alla fall. Det gjorde att några av de drabbade trodde att gärningsmannen själv hade varit på plats och lagt breven i postlådorna. Tingsrätten anser att tron att personen hade varit på plats gjorde att hoten blev mer påtagliga.

Greps på Arlanda

I slutet av 2017 reste den nu 44-årige mannen till Thailand och när han återvände till Sverige anhölls han. Polisen genomförde då en husrannsakan i mannens bostad i Västra Götaland men han släpptes på fri fot före årsskiftet. I mars året därpå reste han på nytt till Thailand. Men under hans vistelse där häktades han i sin frånvaro. Mannens pass återkallades och han togs i förvar av thailändska myndigheter dagen därpå. I maj fördes han till Sverige där han greps av Säpo på Arlanda så fort han klev av planet. Han häktades på nytt och den här gången hölls han kvar i häktet.

Tingsrätten hade nu flera saker att ta ställning till. Först och främst om det var 44-åringen som hade skickat breven och om det var en och samma person som hade skrivit texterna. Själv nekade han till all inblandning och han ville heller inte svara på några frågor i förhör. Under rättegången svarade han heller inte på alla frågor. Men flera utredningsåtgärder hade lett till starka bevis som var svåra att förklara och som därmed var mycket besvärande för den misstänkte. It-forensiker gick igenom mannens hårddisk där det påträffades textfiler som tycktes vara någon form av minnesanteckningar. Det bedömdes att skrifterna var skrivna på ett mycket enhetligt sätt och med typiska stildrag. Stilkaraktären var mycket personlig och innehöll naturliga variationer som sammantaget bedömdes kännetecknande för den skrivande.

I själva verket noterades anmärkningsvärda likheter medan det inte gick att identifiera några olikheter av betydelse över huvud taget.

– När vi gör en handstilsundersökning jämför vi en rad olika detaljer i skriften och ju mer skrift vi har att jämföra med desto bättre är det. Det ingår att analysera både likheter och olikheter men i det här fallet var resultaten väldigt tydliga och det fanns inga egentliga olikheter att peka på.

Dna på insidan av kuverten

Stilintryck, lutning och skrivtecken visade likheter och sammantaget talade resultaten extremt starkt för att skrifterna var utförda av en och samma upphovsman.
Och när det gällde bedömningen av att det var 44-åringen som hade skrivit texterna så talade resultaten starkt för det. Det fanns även mer bevis. Dna överensstämmande med mannen fanns nämligen på insidan av två kuvert som hade skickats till två av politikerna. Polisen hittade mannen utifrån en dna-profil som polisen hade tillgång till sedan tidigare. Man kunde då jämföra prover med breven.

– I de flesta kuverten påvisades det inget dna så handstilen blev därför en mycket viktig pusselbit, säger Diana Belic.

Tingsrätten slog därmed fast att 44-åringen hade skrivit hotbreven. Överensstämmande dna som fanns på insidan av de två kuverten förklarade mannen med att han var utsatt för en personlig vendetta, något som tingsrätten inte bedömde som särskilt troligt. I sex av hotbreven kunde det inte bevisas att de hade kommit till adressatens kännedom eller att de hade uppfattat det som ett reellt hot. I de fallen friades han. Det gällde bland annat det hot som riktades mot statsminister Stefan Löfven. Eftersom han inte själv öppnar sin privata post fanns inte förutsättningar för en fällande dom för det hotbrevet.

Hotbreven bedömdes som ett grovt brott även om pulvret i samtliga brev var helt ofarligt. Något som däremot kunde ha fått ödesdigra konsekvenser var den brevbomb som 44-åringen tillverkade. Han förpackade bomben i ett vadderat kuvert på ett sådant sätt att den skulle detonera när mottagaren öppnade brevet. Brevet var adresserat till två personer på ett redovisningsföretag i London. Av olika anledningar valsade paketet runt på företaget utan att det nådde rätt adressat. Det blev kvar på en hylla tills en kväll när två personer jobbade över för att förbereda sig inför en nyanställning. En av dem undrade vad det var för ett paket och började då öppna det medan en medarbetare uppmanade honom att sluta – men han fortsatte. Däremot öppnade han inte brevet via förslutningarna utan på kortsidan. När han hade börjat riva upp brevet såg de två röda sladdar. Han slutade omedelbart och ringde därefter till polisen.

"Minst en svensk kommer jag döda"

Första polismannen på plats såg bland annat två metallrör och uthängande sladdar och inledde därför en evakuering av huset. En engelsk forensiker, som är expert på sprängladdningar och sprängmedel, undersökte brevbomben. Han styrkte att bomben var kraftfull. Även Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomförde tester och analyser och kunde konstatera att om bomben hade detonerat hade delar slungats ut i hög hastighet i alla riktningar och de hade kunnat skada personer och egendom i närheten. Och att det till och med kunde ha varit dödligt. Tingsrätten skriver i domen att ”endast tillfälliga omständigheter gjorde att bomben inte exploderade”.

44-åringen nekade till all inblandning i brevbomben, men i hans hem fanns det material och rester som kunde kopplas till bomben. På batterikopplingen i brevbomben påträffades också 44-åringens dna. Dessutom fanns det ett stort antal lappar som polisen beslagtog. I internethistorikeni mannens dator kunde utredarna också se att det hade sökts information kring tillverkning av explosivämnen, och på hårddisken fanns det dokument om explosivämnen och vapen. Det fanns även flera textfiler och på en stod det: ”EN SVENSK KOMMER JAG ATT DÖDA” och ”At least one swede must die (1-3)”. I hans sovrum fanns flera handskrivna lappar utspridda, bland annat en där det uttryckligen stod att han skulle döda en viss person som var namngiven på lappen, och en annan med texten ”Jag lyckas göra en bra bomb” och ytterligare en lapp ”Minst en svensk kommer jag att döda”.

I domen framgår att 44-åringen försörjde sig på handel med kryptovalutor och därmed hade han koppling till det engelska företaget där han också hade ett konto. En förklaring till att det engelska företaget blev måltavla skulle kunna vara att 44-åringen blev irriterad för att han hade försökt att återställa sitt lösenord men att han hade fått som svar att det inte gick. Tingsrätten skriver vidare att 44-åringen hade för avsikt att skada och att det ligger nära till hands att dra slutsatsen att han också måste ha eftersträvat deras död. Vidare står det i domen ”att skicka en brevbomb är hänsynslöst och gärningen synes dessutom välplanerad”.

"Skrivna av samma person"

Rättsmedicinalverket, RMV, gjorde en rättspsykiatrisk undersökning av 44-åringen. Den visade att han inte hade någon allvarlig psykisk störning när han begick gärningarna. Och eftersom han då inte skulle överlämnas till rättspsykiatrisk vård kunde han efter totalt sju dagars förhandling i Stockholms tingsrätt i stället dömas till fängelse. Förutom domen med sammanalagt 21 fall av olaga hot dömdes han även för försök till mord samt narkotikabrott. Mannen som just nu avtjänar det åtta år långa fängelsestraffet har tidigare överklagat domen till Högsta domstolen som inte beviljat prövningstillstånd. Nyligen gjorde han ett nytt försök med att få rättsväsendet att se över domen. Han har därefter ansökt om resning i Högsta domstolen där han i ett brev förklarar att han vill bli helt frikänd eftersom man inte kan vara säker på att brevbomben skulle detonerat inne på företaget. Dessutom menar han att dna:t man fann på kuverten är avsatt av en annan person och att det inte alls är hans handstil.

– Vi har redan kommit fram till att breven och skriften på kuverten med största sannolikhet var skrivna av samma person, det blev +4 på vår utlåtandeskala, säger Diana Belic.

Fyra dagar efter att mannen hade lämnat in sin resningsansökan till Högsta domstolen avslogs den.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen Kriminalteknik, nummer 1 år 2020.

Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från NFC är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning. NFC:s utlåtandeskala är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Värderingen är niogradig från -4 till +4.