Så arbetar Nationellt forensiskt centrum med dna-analyser

Nationellt forensiskt center (NFC) hanterar 100 000 ärenden per år i olika brottskategorier av olika karaktär med väldigt olika komplexitet. Grova brott prioriteras när forensikerna på NFC gör analyser av dna-spår.

På Nationellt forensiskt centrum, NFC, arbetar specialister inom olika ämnesområden med att genomföra forensiska undersökningar av bevismaterial från brottmål. NFC är en av flera delar i den brottsutredande kedjan inom Polismyndigheten och bidrar till det utredningsarbete som görs i en brottsutredning.

En del av detta arbete är att analysera dna-spår som polisens kriminaltekniker samlar in från en brottsplats. Dna-bevisning är ofta avgörande för att fastställa vem som begått ett visst brott. NFC har olika metodik för att analysera dna, både standardmetodik och olika typer av specialteknik. I standardmetodiken finns en gräns för när provet analyseras vidare, gränsen är satt utifrån att vi ska få ett tillförlitligt resultat. De gränsvärden som NFC tillämpar bygger på validerade metoder. Det är de gränsvärdena som har diskuterats i media.

Samtliga dna-extrakt från spår som samlas in på brottsplatser, både uppklarade och ouppklarade brott, arkiveras. De är arkiverade i rättssäkerhetssyfte, möjlighet till framtida ny teknik och i forskningssyfte. Inga prover slängs som skulle kunna hjälpa till att lösa grova brott.

Specialanalyser

I grövre brott, till exempel brottsärenden som mord, organiserad brottslighet och våldtäkter, använder NFC specialteknik som möjliggör analys av betydligt färre celler genom metoder som kräver mer avancerad manuell hantering. Precis som vid annan polisiär verksamhet görs en bedömning av ärendet och hur det tas vidare. Vid grova brott görs djupare och fler analyser än vid mängdbrott – här handlar det om brottsärenden som mord, organiserad brottslighet och våldtäkter.

Värt att komma ihåg är att polisens nationella forensiska centrum, liksom polisen i övrigt, gör prioriteringar och ärenden med grova brott är högt prioriterade. I de grova brotten förs även en väldigt nära dialog med utredare.

NFC hanterar årligen cirka 100 000 ärenden från polisregionerna. Fullständiga analyser av alla dna-spår som skickas in till NFC görs inte och det är inte heller nödvändigt. Forensikerna på NFC samverkar med ansvariga utredare om vilka analyser som behöver göras.

Läs mer om NFC

Gränsvärden

Det nuvarande gränsvärdet för standardanalys ligger på cirka 30 celler.
Vid specialanalys av olika slag kan en dna-profil tas fram från ett fåtal celler. Dessa analyser kräver dock speciell hantering redan från brottsplats.