Undersökt material kan förändras eller förstöras

När ett material undersöks vid NFC kan materialet komma att förändras eller helt eller delvis förstöras.

Det innebär att när ett undersökningsmaterial återgår till uppdragsgivaren eller ägaren, så kan det uppfattas som att det är fel material eller att materialet är förstört.

Undersökningar av biologiska spår och fingeravtrycksframkallning är två undersökningstyper där materialet ofta blir påverkat, men det kan även ske vid andra typer av undersökningar på NFC.

Undersökningar av biologiska spår

Vid undersökning av biologiska spår där till exempel blod söks på poröst material som tyg eller kläder, klipps hela eller delar av besudlingarna ut för analys. Även vid inledande undersökningar som inte följs av analys kan delar av materialet klippas ut.

Vid sexualbrott där sperma eftersöks kräver undersökningen att intressanta områden på tyget eller klädesplagget klipps ut. Detta innebär att tyger och kläder som har undersökts med avseende på biologiska spår på NFC vid återsändandet kan ha skador i form av hål eller sönderklippta delar.

Fingeravtrycksundersökning

Vid undersökning av fingeravtryck behandlas undersökningsmaterialet med flera kemikalier som kan påverka materialet på olika sätt. Ofta utförs infärgning av materialet vilket medför att dess ursprungliga färg påverkas. Denna färgförändring kan på vissa material, till exempel plastmaterial, bli ganska tydlig.

Annan påverkan kan vara att materialet, till exempel ett papper, blir skrynkligt eller ändrar form när det behandlas med olika vätskor. Förändringen är permanent då kemikalierna eller färgen inte kan tvättas bort.

Av miljö- och hälsoskäl bör material som fingeravtrycksundersöks inte hanteras utan handskar.