Handstilsundersökningar - vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om handstilsundersökningar.

Tid för undersökningar

När kan jag förvänta mig ett svar?

Handläggningstiden för handstilsundersökningar är för närvarande närvarande upp till 16 månader för civila ärenden. Det beror på att ärendebelastningen är hög och att NFC måste prioritera ärenden med förtur av olika slag, exempelvis nära förestående rättegångar, ärenden där någon sitter häktad och ärenden som gäller ungdomsbrott. Vår primära uppgift är att bistå polis och åklagare med undersökningar. Ärenden från andra uppdragsgivare utförs i mån av tid.

Viktigt att tänka på är att handläggningstiden mäts från det att ett ärende är komplett och först då ställs det i kö. Det betyder alltså att så länge material eller information som är nödvändig för undersökningen saknas står inte ärendet i kö. Du blir alltid kontaktad i de fall information eller material saknas när ärendet inkommer till NFC.

Hur många arbetstimmar tar en handstilsundersökning?

Generellt brukar en namnteckningsundersökning ta mellan åtta och tolv timmar att genomföra, men det avgörs från fall till fall och framgår alltid av orderbekräftelsen. Rör det sig om flera namnteckningar eller mera skrift kan mer tid krävas.

Kostnad

Vad kostar en handstilsundersökning?

Priset för en undersökning är för närvarande 1300 kronor/timme exklusive moms. I orderbekräftelsen anges ungefär hur många timmar ärendet beräknas ta. Generellt brukar en namnteckningsundersökning ta mellan 8 och12 timmar.

Hur betalar jag?

När ärendet är avslutat skickas en faktura till det juridiska ombudet.

Jag är ombud för NN, vem ska betala fakturan?

Fakturan ställs alltid till den person som har begärt en undersökning hos NFC, det vill säga NFC:s uppdragsgivare. Eftersom NFC enbart accepterar uppdrag från privatpersoner via juridiskt ombud, ställs fakturan till det juridiska ombudet.

Praktisk information

Vad innebär en handstilsundersökning?

Vid en handstilsundersökning jämförs skrift där upphovsmannen är okänd med skrift från en eller flera personer. De iakttagelser som görs vid jämförelsen ligger till grund för en slutsats i frågan om upphovsman. Något uttalande i fråga om kön eller ålder på den skrivande avges dock inte. Inte heller görs några personlighetsbedömningar eller liknande som exempelvis görs vid grafologiska undersökningar. Vid en handstilsundersökning jämförs både allmänna stildrag i skriften och utformningen av skriv-teckendetaljer och vid undersökningen används lupp och mikroskop.

Kan jag som privatperson skicka in ett uppdrag?

Nej, för närvarande tar NFC inte emot handstilsundersökningar från privatpersoner, utan vi hänvisar dig som är privatperson till Polisen eller ombud, som exempelvis advokatbyråer. Dessa kan i sin tur hantera ditt uppdrag gentemot NFC. NFC:s primära uppgift är att bistå polis och åklagare med undersökningar. Ärenden från andra uppdragsgivare utförs därför endast i mån av tid, vilket kan leda till långa handläggningstider.

Måste jag skicka med rekommenderad post?

Nej, men det är alltid att föredra när det rör sig om viktiga handlingar.

Vart skickar jag mitt handstilsärende?

Adressen är:
Nationellt forensiskt centrum
581 94 Linköping

För att undvika extra kostnader tänk på att inte adressera kuvertet med en handläggares namn utan ange endast adressen till NFC på kuvertet.

Motparten vill inte låna ut originalhandlingen till mig, vad kan jag göra?

Du kan höra med motparten om de kan tänka sig att låna ut handlingen direkt till NFC. Ärendet får ett diarienummer när du sänder in en begäran om undersökning till NFC. Motparten kan då sända in det efterfrågade dokumentet och ska ange att det är en komplettering till ärende med det aktuella diarienumret. När undersökningen är klar skickas handlingen tillbaka till motparten.

Kan NFC begära in handlingar?

Vi kan i undantagsfall be att få låna handlingar, men vi behöver då ha namn, adress eller namn och telefonnummer till den som vi ska kontakta. Tiden vi lägger ner på detta debiteras enligt gängse taxa. Vi har ingen möjlighet att kräva att få låna en handling i det fall innehavaren inte vill lämna ifrån sig den. Skulle så vara fallet bör du rådgöra med en jurist.

Gör ni åldersbestämningar av skrifter?

På Informationstekniksektionen görs inga undersökningar som syftar till att åldersbestämma en text, till exempel för att fastställa när en underskrift har gjorts.

Kontakta NFC:s Kemi- och tekniksektion för mer information.

Skickar NFC tillbaka materialet till mig?

Materialet skickas tillbaka till den som sänt hit materialet. Det skickas i normalfallet med rekommenderad post.

Kan jag komma och lämna materialet personligen?

Materialet ska skickas till NFC per post. Endast i undantagsfall kan du lämna materialet själv, men du måste då avtala tid. Möjligheten att träffa en handläggare vid ett besök är dock starkt begränsad. Om material lämnas med bud, måste budet kontakta vaktmästeriet för leverans.

Förstörs handlingen av undersökningen?

Nej. Handlingen förstörs inte av en handstilsundersökning. Däremot märks den med en liten etikett.

Kan jag betala extra för snabbare handläggning?

Nej. NFC:s primära uppgift är att bistå polis och åklagare med undersökningar. Ärenden från andra uppdragsgivare utförs i mån av tid.

Vem har rätt att ta del av informationen i undersökningen?

Resultatet av undersökningen, och andra uppgifter rörande denna, delges endast den som är formell uppdragsgivare.

Uttalar ni er om personligheter eller språkbruk i skriften?

Nej. Vi utför endast jämförande skriftundersökningar och uttalar oss inte om upphovsmannens personliga egenskaper. På NFC arbetar inga grafologer.

Hur gör jag när jag skickar in mitt ärende?

Ska jag fylla i det digitala beställningsformuläret på hemsidan?

Nej, det behöver du inte göra. Skriv ett följebrev där du anger vad som är omstritt (ifrågasatt) och vad som är jämförelsematerial. Glöm inte att skriva din adress och ditt telefonnummer. För att kunna fakturera dig måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer.

Hur ska jag förpacka mina handlingar?

Handlingarna ska förpackas på ett sådant sätt att skriften som ska undersökas inte skadas eller förstörs. Ange tydligt vad som är omstritt (ifrågasatt) respektive jämförelsematerial, exempelvis genom att lägga de olika handlingarna i märkta plastmappar. Skriv inte på handlingarna.

Vad händer när jag skickat mitt uppdrag?

När vi mottagit dina handlingar utses en handläggare. En översiktlig granskning av handlingarna görs för att se om det material som skickats in är tillräckligt för den begärda undersökningen. En orderbekräftelse skickas till dig med uppgifter om bland annat handläggningstid och en uppskattning av kostnaden. Här meddelar handläggaren också om materialet i ärendet behöver kompletteras. Efter att du mottagit orderbekräftelsen har du sju dagar på dig att återkomma med synpunkter eller ångra din begäran. Om vi inte har hört någonting ifrån dig utgår vi från att du godtagit orderbekräftelsen och ärendet handläggs enligt gällande rutiner.

Kan jag skicka mina handlingar med e-post?

Nej. Har du svårt att få tag på handlingarna i pappersform kontakta handläggare på telefon 010-562 80 20 för rådgivning. 

Vad krävs för en handstilsundersökning?

Vad ska jag skicka in?

De handlingar som du vill ha undersökta och jämförelsematerial i form av skrift från känd upphovsman/kända upphovsmän. Dessutom en kort beskrivning av ärendet.

Måste omstridda (ifrågasatta) namnteckningar vara i original?

Ja, eftersom omstridda namnteckningar granskas i mikroskop för att se eventuella tecken på efterbildning och liknande. Många av de detaljer vi tittar på syns inte på en kopia.

Behöver annan omstridd skrift än namnteckningar till exempel brev vara i original?

Nej, även om original alltid är att föredra går det att undersöka en kopia av god kvalitet. Eftersom alla detaljer i skriften inte framgår av en kopia kan det dock i vissa fall medföra ett svagare resultat.

Måste jämförelsematerialet vara i original?

Nej, även om original alltid är att föredra. Det är dock bra om något jämförelsematerial är i original så att vi kan jämföra exempelvis penntryck.

Hur många jämförelsenamnteckningar behövs?

Fem till tio namnteckningar är vår rekommendation även om det varierar från fall till fall. Skicka in det som finns tillgängligt så kontaktar handläggaren er om materialet behöver kompletteras.

Vad kan användas som jämförelseskrift?

Brev, kontrakt, fullmakter, ID-handlingar och andra liknande dokument. Tänk också på att det kan finnas bra exempel även i handskrivna matrecept, almanackor, adressböcker och andra personliga noteringar. NFC kan få tillgång till passunderlag, men aktuellt personnummer behöver då anges.

Vilka krav ställs på jämförelsematerialet?

Den omstridda skriften (det vill säga den skrift vars upphovsman man vill ha fastställd) och jämförelseskriften måste vara jämförbara. De måste därför vara utförda med samma stiltyp, exempelvis skrivstil, textad stil, siffror och så vidare och gärna vara utförda på liknande handling (exempelvis linjerat papper, olinjerat papper, blankett). För att vara jämförbar måste den innehålla samma bokstäver eller bokstavskombinationer. Namnteckningar jämförs endast med namnteckningar med samma namn. Om möjligt bör jämförelsematerialet vara från ungefär samma tid som den omstridda (ifrågasatta) skriften.

Hur mycket bakgrundsinformation behövs?

Information om omständigheter som kan ha påverkat skriftens kvalitet såsom sjukdom, ålder och missbruk är upplysningar som är relevanta för undersökningen. Generellt sett vill vi däremot inte ta del av annan information som ligger till grund för undersökningen.

Resultat

Hur redovisas ärendet?

Undersökningens resultat redovisas i ett skriftligt sakkunnigutlåtande.
Läs mer om undersökningar och analyser.

Är ett handstilsutlåtande från NFC kvalitetssäkrat?

NFC är ett ackrediterat forensiskt laboratorium. I en ackrediterad verksamhet krävs styrning och kvalitet i hantering av alla moment och processer, däribland de som ingår i en handstilsundersökning. Detta ska så långt det är möjligt medverka till lika och rätt hantering och undersökning oavsett vem som genomför en undersökning eller vid vilken tidpunkt den genomförs.

En viktig kvalitetsfaktor i en handstilsundersökning är att minst två handläggare alltid deltar. Dessa genomför undersökningen i princip helt oberoende av varandra och kommer därefter fram till en gemensam slutsats. NFC är den enda instansen i Sverige med ackrediterad handstilsverksamhet.

Grundläggande begrepp

Vad menas med omstridd skrift?

Omstridd skrift är den ifrågasatta skrift vars upphovsman ska bestämmas.

Vad menas med jämförelseskrift?

Jämförelseskrift är skrift med känd upphovsman - den skrift som jämförs med den omstridda (ifrågasatta) för att fastställa upphovsmannaskapet.

Om dessa svar inte har hjälpt mig?

Du kan kontakta handstilsgruppen via nfc.handstil@polisen.se eller NFC på telefonnummer 010-562 80 20, vardagar klockan 09.00–15.00. 

Till toppen