Vad betyder utlåtandet Grad +1?

NFC får många frågor om vad en Grad +1 betyder vid en dna-analys.

Varje undersökning har ett ändamål:

"Ändamålet är att undersöka om det är på det här sättet."

Exempel: Om kulan A utskjutits ur vapnet B, Om tussen A kommer från tröjan B, Om personen A på bilden är densamma som personen B, Om saliven i spåret A kommer från person B, Om det finns tillförd brandfarlig vätska i brandresterna A, Om det undersökta beslaget A1 kommer från samma tillverkningssats som beslaget A2, ...

Ändamålet omformas till ett påstående (hypotes):

Huvudhypotes: "Det är på det här sättet!"

Till detta påstående skall det i bakgrunden finnas en alternativ hypotes som säger något om hur det "annars" kan vara.

Exempel: Kulan A har utskjutits ur ett annat vapen! Tussen A kommer inte från tröjan B! Tussen A kommer från tröjan C! Personen A på bilden är en annan än person B!

Det alternativa påståendet kan generellt uttryckas som:

Alternativ hypotes: "Det är på ett annat sätt!"

Resultatvärde (V)

Resultatvärdets definition uttryckt med ovanstående termer är:

Resultatvärdet (V) = sannolikheten att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann dividerad med sannolikheten att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann.

Ett alternativt sätt att uttrycka resultatvärdet är: Det är V gånger mer sannolikt att erhålla de resultat man fått om det är på det här sättet än om det är på ett annat sätt!

Exempel: utvärdering av dna

Vid NFC:s utvärdering av dna antar vi att endera av följande två påståenden är sant:

Dna:t kommer från NN (aktuell person i utredningen).Dna:t kommer från någon annan person.

De resultat vi ser ska överensstämma med en person om vi ska hamna på "plusgrader". De resultat vi ser ska ha avvikelser gentemot en person om vi ska hamna på "minusgrader".

Uträkning av resultatvärdet:

A) hur sannolikt är det att vi skulle ha fått just det aktuella resultatet om det är så att dna:t kommer från NN (oftast 100% säkert)? B) hur sannolikt är det att vi skulle ha fått just det aktuella resultatet om det är så att dna:t kommer en annan person?

Resultatvärdet (V) = sannolikheten för att hitta just denna dna-typ om dna:t kommer från NN dividerad med sannolikheten för att hitta just denna dna-typ om dna:t kommer från någon annan person

Från Resultatvärde (V) till Utlåtande på gradskala:

Med Grad 0 menar vi att det är ungefär lika sannolikt att få detta resultat om dna:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan (1/6 < V < 6)

Med Grad +1 menar vi att det är mellan sex och hundra gånger mer sannolikt att få detta resultat om dna:t kommer från just den aktuella personen än om det kommer från någon annan (6 ≤ V < 100).

Med Grad +2 menar vi att det är mellan hundra och sextusen gånger mer sannolikt att få detta resultat om dna:t kommer från just den aktuella personen än om det kommer från någon annan (100 ≤ V < 6 000) .

Med Grad +3 menar vi att det är mellan sextusen och en miljon gånger mer sannolikt att få detta resultat om dna:t kommer från just den aktuella personen än om det kommer från någon annan (6 000 ≤ V < 1 000 000).

Med Grad +4 menar vi att det är mer än en miljon gånger mer sannolikt att få detta resultat om dna:t kommer från just den aktuella personen än om det kommer från någon annan (1 000 000 ≤ V ).

"Minusgrader" är analogt - en sjättedel till en hundradel så troligt ger Grad -1, en hundradel till en sextusendel så sannolikt ger Grad -2, etc.

Tänk på att inte vända på begreppen:

Vid grad +1 är det sex till hundra gånger mer sannolikt att man får detta resultat om det är så att dna:t kommer från just den aktuella personen

...men det betyder inte: att det är sex till hundra gånger mer sannolikt att dna:t kommer från just den aktuella personen om det är så att man får detta resultat. Just detta vet vi inget om - det kan finnas andra resultat som vi inte känner till som pekar i annan riktning.