Undersökning och analys

De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol.

Forensiker spår arbetar

Forensiker på NFC. Bild: Maria Åsén/NFC

NFC utför även undersökningar åt försäkringsbolag, banker, företag och i vissa fall åt enskilda privatpersoner. Migrationsverket är en stor uppdragsgivare när det gäller äkthetsundersökningar av identitetshandlingar och andra dokument. NFC hanterar även fingeravtryck från asylsökande för Migrationsverket. Dessutom gör vi oljeanalyser åt Kustbevakningen.

Spektakulära brottsfall blir hos oss nedbantade till konkreta frågor: Vilket ämne är detta? Kommer färgflagorna från den här bilen? Kommer blodet på kniven från denna person? Och så vidare. Även Palmekulorna blir för oss primärt bara kulor. Kulor med sina speciella spår, som passar till ett visst vapen. Stämmer? Stämmer inte? Det är frågor vi alltid ställs inför. Ett positivt svar är lika mycket värt som ett negativt. Vi är rättsväsendets sakkunniga experter och bidrar med fakta.

Teknisk bevisning satt i sitt sammanhang

Ett sakkunnigutlåtande från NFC består inte enbart av de data som framkommit vid analyser och undersökningar, utan innehåller även värderingar där vi utifrån kunskap och erfarenhet satt in den tekniska bevisningen i sitt sammanhang. Forensisk vetenskap är ett sammanfattande begrepp för de vetenskaper som används inom kriminaltekniska undersökningar. De personer vid NFC som har behörighet att avge sakkunnigutlåtanden genomgår regelbundet omfattande internutbildningar och certifieringar. Vår bedömning i ett sakkunnigutlåtande är formulerad med den styrka och den precision som är möjlig för den aktuella frågeställningen och de gällande förutsättningarna.

Ackrediterade undersökningar

De flesta av NFC:s undersökningar är ackrediterade av SWEDAC enligt standarderna ISO/IEC 17025 och enligt ISO/IEC 17020 för brandundersökningar. Det innebär att en tredje part har granskat att laboratoriet är kompetent att utföra de undersökningar och analyser som det ackrediterats för. Samtidigt ger ackrediteringen inspiration till att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten. Att rättssäkerheten dessutom ökar i och med ökad spårbarhet är ytterligare en fördel.  

Film: Vapnets väg genom NFC